Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bomen kappen

In de meeste gevallen heeft u geen vergunning nodig voor het kappen van bomen.

Enkel in de volgende gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen nodig:

  • de boom staat op de lijst waardevolle bomen;
  • de boom staat binnen het beschermd stadsgezicht van de kern Hulst; of
  • in het bestemmmingsplan is het kappen van de boom vergunningplichtig gesteld (bijvoorbeeld via een bosbestemming).

Lijst waardevolle bomen
In 2009 zijn alle bomen binnen de grenzen van de gemeente Hulst beoordeeld op hun waarde. Als resultaat is een lijst met waardevolle bomen ontstaan. Degene die een waardevolle boom in zijn/haar tuin heeft staan, heeft hierover bericht ontvangen. De lijst kunt u hier raadplegen.

Beschermd stadsgezicht van de kern Hulst
Het kappen van bomen binnen het beschermd stadsgezicht is altijd vergunningplichtig. U kunt hier controleren of uw boom binnen het beschermd stadsgezicht valt.

Bestemmingsplan
De beschermde gebieden van bestemmingsplannen zorgen ervoor dat het kappen van een boom vergunningplichtig is. De verschillende bestemmingsplannen kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gemeentelijke bomen
De gemeente Hulst vraagt voor het kappen van haar eigen bomen altijd een omgevingsvergunning aan.

Voorwaarden

Advies deskundige
Afhankelijk van de bepalingen in het geldende bestemmingsplan kan het zijn dat het bevoegd gezag verplicht is om bij een schriftelijk advies in te winnen bij een archeologisch en/of landschap- of natuurbeschermingsdeskundige. Het bevoegd gezag neemt de uitkomsten van dat schriftelijk advies mee in de overweging om medewerking te verlenen aan het plan. De advieskosten van de deskundige worden bij de aanvrager in rekening gebracht.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Hier kunt u ook nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Termijn

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft het kappen een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke gevolgen te verwachten voor beschermde planten- en dierensoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Aanpak

Om een kapvergunning aan te vragen, geeft u door:

  • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
  • hoe groot de boom is
  • waar de boom staat (adres)
  • uw reden om te willen kappen
  • eventueel schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van uw buren.

Bezwaar & beroep

Bij de omgevingsvergunning die de gemeente verleent zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. U kunt tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.