Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Raadsbesluiten

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
19-12-2018
Einddatum
30-01-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend, dat de navolgende besluiten op 13 december 2018 door de raad van de gemeente Hulst zijn genomen.

Beschrijving

Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid & regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan en te kiezen voor “Gemeenteblad”; bij “Publicerende organisatie(s)” de organisatienaam “Hulst” in te voeren en te selecteren. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken.

Nr. RA/18.0140: Besluit tot aanwijzing van gronden op grond van artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna kort aangeduid met “Wvg”), waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte kadastrale kaart met nummer VKR2247 en de bij dit besluit behorende perceelslijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en beperkt gerechtigden. Een en ander zoals nader in dit raadsbesluit is bepaald. Het gaat daarbij om gronden gelegen in de Groote Kreek II te Hulst.

Anders dan in de algemene aanhef van deze publicatie is vermeld, is voor de bekendmaking van de terinzagelegging van dit raadsbesluit met bijlagen, hetgeen in artikel 7 Wvg is vermeld, leidend.

Dit besluit tot aanwijzing treedt, op grond van het bepaalde in artikel 7 lid 1 Wvg, daags na dagtekening van de Staatcourant waarin de terinzagelegging van dit besluit voor een ieder is bekend gemaakt, in werking. Aangezien die bekendmaking in de Staatscourant geschiedt op 19 december 2018, treedt het besluit met ingang van 20 december 2018 in werking.

Dit besluit tot aanwijzing zal (inclusief voormelde kadastrale kaart en perceelslijst) voor een ieder ter inzage worden gelegd in de Gemeentewinkel van 20 december 2018 t/m 30 januari 2019, zoals in de Staatscourant is bekend gemaakt.

De publicatie in de Staatscourant is te raadplegen via www.overheid.nl, door onder “Beleid & regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan en bij “Publicerende organisatie(s)” de organisatienaam “Hulst” in te voeren en te selecteren. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken.

In die publicatie staat ook hoe en binnen welke termijn door belanghebbenden bezwaar kan worden gemaakt tegen dit raadsbesluit tot aanwijzing en dat een voorlopige voorziening kan worden gevraagd;
Nr. RA/18.0141: Besluit tot vaststelling van het Integraal veiligheidsbeleid 2018-2022, “Naar een veilig(er) Zeeuws-Vlaanderen”; versiedatum 2 oktober 2018; zulks voor zover het de gemeente Hulst betreft; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de Nota integrale veiligheid 2014-2018, die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 13 november 2014; Inwerkingtreding en intrekking: telkens met ingang van de achtste dag na bekendmaking, derhalve met ingang van 27 december 2018;
Nr. RA/18.0150: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2019; citeertitel: “Verordening forensenbelasting 2019”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening forensenbelasting 2018”, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2017; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2019; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. RA/18.0151: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2019; citeertitel: “Verordening hondenbelasting 2019”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening Hondenbelasting 2018”, die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2017; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2019; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. RA/18.0152: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019; citeertitel: “Legesverordening 2019”; zulks inclusief vaststelling van de bij die verordening behorende “Tarieventabel Legesverordening 2019”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Legesverordening 2018” en de daarbij behorende Tarieventabel 2018, die werden vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2017; alsmede bevattende het besluit tot intrekking van in het verleden na 14 december 2017 vastgestelde wijzigingsbesluiten betreffende de Tarieventabel 2018; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2019; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019; Overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald. Aangezien artikel 12 lid 2 van de Legesverordening 2019 bepaalt dat de bekendmaking van het in onderdeel 2.1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde normblad NEN (zijnde de alternatieve maatstaf voor de berekening van bouwkosten als bedoeld in artikel 2.1.2 van de Tarieventabel), geschiedt door terinzagelegging, wordt dat normblad NEN tezamen met dit raadsbesluit ter inzage gelegd in de Gemeentewinkel (zie hieronder);
Nr. RA/18.0153: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2019; citeertitel: “Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening onroerendezaakbelastingen 2018”, die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2017; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2019; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. RA/18.0154: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019; citeertitel: “Verordening parkeerbelastingen 2019”; zulks inclusief vaststelling van de bij die verordening behorende “Tarieventabel verordening parkeerbelastingen 2019”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening parkeerbelastingen 2018, die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2017 en laatstelijk werd gewijzigd bij raadsbesluit van 8 februari 2018, alsook bevattende het besluit tot intrekking van de daarbij behorende Tarieventabel 2018 die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2017; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2019; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. RA/18.0155: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2019; citeertitel: “Verordening Reclamebelasting 2019”; zulks inclusief vaststelling van de bij die verordening behorende Gebiedsaanduidingskaart (Bijlage I) en inclusief vaststelling van de bij die verordening behorende Tarieventabel 2019; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening reclamebelasting 2016” en de daarbij behorende Gebiedsaanduidingskaart en Tarieventabel 2016, die werden vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 2016; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2019; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. RA/18.0156: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2019; citeertitel: “Verordening reinigingsheffingen 2019”; zulks inclusief vaststelling van de bij die verordening behorende “Tarieventabel verordening reinigingsheffingen 2019”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening reinigingsheffingen 2018” en de daarbij behorende Tarieventabel 2018, die werden vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2017; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2019; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. RA/18.0157: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2019; citeertitel: “Verordening rioolheffing 2019”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening rioolheffing 2018 ”, die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2017; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2019; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. RA/18.0158: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2019; citeertitel: “Verordening precariobelasting 2019”; zulks inclusief vaststelling van de bij die verordening behorende “Tarieventabel verordening precariobelasting 2019”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening precariobelasting 2018” en de daarbij behorende tarieventabel 2018, die werden vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2017; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2019; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019; Overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. RA/18.0160: Besluit tot vaststelling van de 7de begrotingswijziging van de programmabegroting 2019;
Nr. RA/18.0161: Besluit tot vaststelling van de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen; citeertitel: “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen, die werd vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 7 juni 2018; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2019;
Nr. RA/18.0165: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting 2019; citeertitel: “Verordening Toeristenbelasting 2019”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening toeristenbelasting 2016” die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 2015; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2019; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. RA/18.0166: Besluit tot vaststelling van de grondprijzen voor 2019 voor bepaalde in het raadsbesluit genoemde exploitatieplannen; tevens bevattende het besluit tot vaststelling van de prijzen voor verkoop van overige gronden (snippergroen en restgronden) voor 2019 zoals in het raadsbesluit is vermeld; alsook bevattende het besluit tot vaststelling van de prijs voor verhuur van grond voor 2019 zoals in het raadsbesluit is vermeld;
Nr. RA/18.0171: Besluit tot vaststelling van de 6de begrotingswijziging van de programmabegroting 2019;
Nr. RA/18.0176: Besluit tot vaststelling van de Najaarsnota 2018 en de bijbehorende 20ste
begrotingswijziging van de programmabegroting 2018; tevens bevattende het besluit tot vaststelling van de in die Najaarsnota en die 20ste begrotingswijziging 2018 opgenomen mutaties in de investeringen en reserves;
Nr. RA/18.0178: Besluit tot vaststelling van de 19de begrotingswijziging van de programmabegroting 2018, alsmede bevattende het besluit tot vaststelling van de 5de begrotingswijziging van de programmabegroting 2019.

Procedure

Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.