Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp wijzigingsplan 's-Gravenstraat 232 te Clinge

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4567AP 232
Publicatiedatum
22-11-2018
Einddatum
02-01-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ’s-Gravenstraat 232 te Clinge van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Beschrijving

Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.wpclingegravens232-001O. Het wijzigingsplan betreft het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar de bestemming Wonen alsmede het realiseren van een vervangende nieuwbouwwoning met bijgebouw op het perceel ’s Gravenstraat 232 te Clinge.

Procedure

Een ieder kan tot en met 2 januari 2019 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.

 

Anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening, hebben gesloten met de initiatiefnemers. Een anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst over grondexploitatie die de gemeente met de initiatiefnemers sluit op het moment dat er (nog) geen exploitatieplan is.

 

In de overeenkomst is onder meer afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft voor het wijzigen van de bestemming agrarisch in wonen en het realiseren van een vervangende nieuwbouwwoning met bijgebouw op het perceel ’s Gravenstraat 232 te Clinge. Verder is overeengekomen dat de exploitant afspraken na komt met betrekking tot het kostenverhaal.

 

Met ingang van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 ligt de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren naar voren worden gebracht.