Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Raadsbesluiten

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
14-11-2018
Einddatum
26-12-2018
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend, dat de navolgende besluiten op 8 november 2018 door de raad van de gemeente Hulst zijn genomen.

Beschrijving

Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Direct naar” naar “Gemeenteblad” te gaan en bij “Publicerende organisatie(s)” de organisatienaam “Hulst” in te voeren en te selecteren. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken.

Nr. RA/18.0107: Besluit tot mandatering van de m.e.r.-beoordelingsbeslissing, zoals bedoeld in artikel 7:17 lid 1 Wet milieubeheer aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; Inwerkingtreding: daags na bekendmaking, derhalve met ingang van 15 november 2018;
Nr. RA/18.0130: Besluit tot vaststelling van het “Beheer- en beleidsplan wegen gemeente Hulst 2019-2023”; Inwerkingtreding: met ingang van 1 januari 2019; tevens bevattende het besluit tot vaststelling van de 2de begrotingswijziging van de programmabegroting 2019;
Nr. RA/18.0133: Besluit tot vaststelling van het “Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Hulst 2018-2023”; Inwerkingtreding: met ingang van de achtste dag na bekendmaking, derhalve met ingang van 22 november 2018; tevens bevattende het besluit tot vaststelling van de 1ste begrotingswijziging van de programmabegroting 2019;
Nr. RA/18.0135: Besluit tot vaststelling van het “Groenbeheer- en beleidsplan gemeente
Hulst 2019-2023”; Inwerkingtreding: met ingang van 1 januari 2019; tevens bevattende het besluit tot vaststelling van de 3de begrotingswijziging van de programmabegroting 2019;
Nr. RA/18.0143: Besluit tot vaststelling van de 4de begrotingswijziging van de programmabegroting 2019;
Nr. RA/18.0147: Besluit tot vaststelling van de subsidieplafonds en subsidiegrondslagen voor 2019, zulks conform de bij het raadsvoorstel gevoegde Lijst subsidieplafonds en grondslagen 2019;
Nr. RA/18.0148: Besluit tot vaststelling van de beleidsregels “Zon- en windenergie gemeente Hulst” voor het gehele grondgebied van de gemeente Hulst, conform de bij het besluit gevoegde document d.d. 8 november 2018; Inwerkintreding: met ingang van de achtste dag na bekendmaking, derhalve met ingang van 22 november 2018;
Nr. RA/18.0159: Besluit tot vaststelling van de 18de begrotingswijziging van de programmabegroting 2018;
Nr. RA/18.0163: Besluit tot vaststelling van de programmabegroting 2019 en de daarbij behorende meerjarenraming 2020-2022 inclusief het daarin gepresenteerde dekkingsplan 2019-2022.


Procedure

Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.