Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor de Campensedijk te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4581PV
Publicatiedatum
14-01-2019
Einddatum
25-02-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het kappen en gedeeltelijk herplanten van bomen op de locatie Campensedijk ongenummerd kadastraal bekend als sectie O, nummer 934 te Vogelwaarde.

Procedure

U kunt de verleende vergunningen inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

(besluit verzonden d.d. 14 januari 2019).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.