Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wijzigingsplan 's-Gravenstraat 232 te Clinge

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4567AP 232
Publicatiedatum
17-01-2019
Einddatum
28-02-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat bij besluit van 4 januari 2019 zij het wijzigingsplan ’s-Gravenstraat 232 te Clinge ongewijzigd hebben vastgesteld.

Beschrijving

Het plan betreft het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar de bestemming Wonen ten behoeve van het saneren van de agrarische bedrijfsbebouwing en het realiseren van een nieuwe woning.

In het vastgestelde plan is een ambtshalve wijziging doorgevoerd. De wijziging heeft betrekking op de paragraaf Natuur van de toelichting. Voor een compleet overzicht van de wijziging verwijzen wij u naar de ‘Notitie ambtshalve wijzigingen‘ behorend bij het vaststellingsbesluit.

Procedure

Het besluit van het college, de notitie ‘overzicht ambtshalve wijzigingen’, en het vastgestelde wijzigingsplan liggen van 17 januari tot en met 28 februari 2019 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.wpclingegravens232-001V.

 

Beroep

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij het college kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen bij het college naar voren heeft gebracht kan binnen de termijn van 18 januari tot en met 28 februari 2019 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door het college zijn aangebracht.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.