Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanduiding huisnummers

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
15-05-2019
Einddatum
26-06-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende nummeraanduidingsbesluit is genomen.

Beschrijving

Wijziging
Kloosterzande:
Uithof 1 en 3 te Kloosterzande worden gewijzigd in Uithof 3 en 5 te Kloosterzande (datum besluit d.d. 8 mei 2019).

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken tegen het genomen besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Om de werking van een besluit te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.