Baggeren vijvers Kloosterzande

In Kloosterzande worden de komende weken vijf vijvers uitgebaggerd. Dit is een gezamenlijk project van Waterschap Scheldestromen en de gemeente Hulst. De werken starten op woensdag 13 februari 2019 en nemen tot eind februari 2019 in beslag.

 

Het gaat om vijf vijvers. Deze liggen ter hoogte van de Piet Heinstraat, het Oosthof, het Churchillhof, het Maczekhof en Pastoor Smuldersstraat in Kloosterzande.

 

Waarom baggeren?

Op de bodem van waterlopen, zoals sloten en vijvers, verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat een waterloop of vijver ondieper wordt. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten stremt de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken. Bovendien zorgt te veel bagger voor groen, ondoorzichtig water. Wanneer niet wordt gedaan, gaat de waterkwaliteit achteruit en kan het water zelfs gaan stinken. Om dit te voorkomen, is regelmatig baggeren belangrijk.

 

Uitvoering

Voordat de aannemer start met baggeren, worden – waar nodig - de oevers gemaaid. Daarna wordt vanaf de oever of vanaf het water met een kraan en schuifboot de baggerspecie opgegraven. De opgegraven baggerspecie wordt met vrachtwagens afgevoerd naar een hergebruikslocatie. Getracht wordt de overlast zoveel mogelijk te beperken. Enige overlast is echter niet te voorkomen.