Begroting 2019 biedt extra's

De gemeentebegroting 2019 is door het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Hulst naar buiten gebracht. Het is de eerste begroting in deze regeerperiode, en het is een sluitende begroting mét mogelijkheden voor investeringen. De begroting toont dat de gemeente Hulst financieel gezond is.

Uit de begroting 2019 blijkt dat de gemeente Hulst hecht aan en nog meer inzet op een maatschappij waarbij inwoners en organisaties betrokken worden bij beleidsvorming. Samen bijdragen aan de leefbaarheid van de gemeente voor huidige én toekomstige generaties, dat is het motto.

Betaalbare belastingen
De belastingtarieven in de gemeente Hulst horen tot de laagste van Zeeland. Dat wil de gemeente graag zo houden. Het aanpassen van de tarieven worden zoveel als mogelijk beperkt tot de jaarlijkse indexering. Wel is de gemeente genoodzaakt om de - door het Rijk – verhoogde afvalstoffenbelasting op het storten van restafval, door te berekenen in de tarieven van de gemeentelijke afvalstoffenheffing.

Duurzame gemeente
Na een succesvolle proefperiode zijn de inwoners ondertussen gewoon aan het nieuwe afvalbeleid. De tot nu toe behaalde resultaten zijn grotendeels te danken aan de inwoners. Het streven is om het nog beter te doen, zodat wordt voldaan aan de normen, die het Rijk aan de gemeente oplegt.

Met het nieuwe afvalbeleid is een eerste stap gezet naar een duurzame gemeente. De komende jaren wordt verder ingezet om de energietransitie vorm te geven. In de begroting 2019 wordt budget beschikbaar gesteld om een aanvang te maken met planvorming ten aanzien van duurzaamheid. Ook wordt reeds structureel geld vrij gemaakt om de straatverlichting versneld om te bouwen naar LED-verlichting.

Prioriteiten sociaal domein
Binnen het sociaal domein leggen de kosten van de jeugdzorg een steeds groter beslag op het totaal beschikbare budget. In de afgelopen jaren is een reserve gevormd die tegenvallers binnen het sociaal domein moet opvangen. In 2019 wordt een behoorlijk deel van deze reserve gebruikt om de uitgaven voor de jeugdzorg te dekken.

Verder wordt in 2019 budget beschikbaar gesteld voor de bestrijding van eenzaamheid. De gemeente Hulst is zich bewust van dit maatschappelijk probleem en wil voorkomen dat kwetsbare groepen inwoners in een sociaal isolement komen.

In 2019 wordt een eerste aanzet gegeven tot het inrichten van een zorgloket, waar inwoners met vragen en klachten terecht kunnen. Op deze wijze wordt getracht om samen met haar inwoners de zorg binnen de gemeente Hulst te optimaliseren.

Extra aandacht voor onderwijs
Het onderwijs vraagt indringende aandacht van de gemeente. Naast de reeds geplande investeringen ten behoeve van het behoud van voortgezet onderwijs, wordt ook op langere termijn geïnvesteerd in startgroepen. Dit is om richting de toekomst onderwijsvoorzieningen binnen de gemeente Hulst in stand te kunnen houden.

Geld voor toerisme
Toerisme wordt als één van de belangrijkste pijlers van de gemeente Hulst gezien. In de begroting is ruimte gecreëerd om de gemeente op dat punt nog meer te profileren.

Vanaf 2019 wordt budget vrijgemaakt voor het schoonmaken van de strandjes bij Ossenisse, Walsoorden en Perkpolder. Er is extra geld voor toeristische doeleinden beschikbaar. Waar dit bedrag exact aan wordt besteed, wordt nog bepaald.
Belangrijk voor Hulst is het behoud van het cultureel historisch erfgoed. Daarvoor is een goed toegankelijk museum een vereiste. Daarvoor wordt geld voorzien.

Onkruidbestrijding en beheer openbaar groen
Evenals in voorgaande jaren wordt ook in 2019 weer geld uitgetrokken waarmee initiatieven vanuit dorps- en wijkraden worden bekostigd; dit ter bevordering van de leefbaarheid in de kernen. Daarbij komt extra geld beschikbaar voor onkruidbestrijding en de verbetering van het beheer van het openbaar groen.

Extra geld voor wegreconstructies
Concrete projecten waarvoor in de begroting 2019 – bovenop de reeds geplande projecten – geld is voorzien zijn onder andere de reconstructie van de Frederik Hendrikstraat te Lamwaarde en de Houtmarkt / Kleine Bagijnestraat te Hulst.

Compensatie gemeentelijke lasten voor verenigingen/stichtingen
Het subsidiebeleid wordt in 2019 onder de loep genomen. Daarvoor is geld gereserveerd de komende jaren. De gemeentelijke lasten voor verenigingen en stichtingen gaat het college vanaf 2019 compenseren.

Blik op het coalitieakkoord
“De kracht van samen” is de titel van het coalitieakkoord 2018-2012. Zoals de titel reeds suggereert, wordt met het coalitieakkoord ingestoken op een maatschappij, waarin iedereen de gelegenheid krijgt om zijn of haar stem te laten horen.

Besluitvorming
De gemeenteraad van Hulst buigt zich op donderdag 8 november 2018 over de gemeentebegroting 2019. Tijdens een werkbijeenkomst op 4 oktober 2018 besprak de gemeenteraad de begroting al een eerste keer. Ook komt de begroting nog aan de orde tijdens de vergaderingen van de diverse raadscommissies op 22, 23, 24 en 25 oktober 2018.