Evenementen beter plannen

Hulst krijgt een nieuw evenementenbeleid. Nieuw hierin is met name de mogelijkheid om tot een betere planning van de festiviteiten te komen.

De huidige Nota Evenementenbeleid van de gemeente Hulst dateert uit 2005. Het aantal of het karakter van de evenementen en festiviteiten in de gemeente zijn sindsdien niet ingrijpend veranderd. Wel wordt er anders aangekeken tegen diverse aspecten die aan evenementen zijn verbonden. Dit vraagt dan ook om een opfrisbeurt van het beleid.

Er is al enige tijd behoefte aan een betere planning van festiviteiten. Momenteel is dat niet mogelijk. Als aanvragen geen bezwaar opleveren voor de openbare orde, moet de vergunning worden verleend. Dit kan tot gevolg hebben dat er een ongewenste samenloop is van evenementen. In het nieuwe beleid wordt een belangrijker functie toegekend aan de Evenementenkalender. Organisaties konden tot nu toe volstaan met het aanmelden van hun activiteit, maar zullen nu een verzoek moeten doen om op deze kalender terecht te komen.

Verder zijn er per kern een maximum aantal dagen vastgesteld, waarop evenementen met luide muziek mogen plaatsvinden. De nieuwe nota geeft ook aan voor welke categorie evenementen geen vergunning meer wordt verleend. Denk daar bij aan bijvoorbeeld vechtsportevenementen, zoals ‘free fight’ en autostuntshows in de bebouwde kom. Ongewijzigd blijft dat voor kleinere evenementen een melding voldoende is en dat de grotere festiviteiten tenminste acht weken vooraf hun vergunningaanvraag moeten indienen.

De raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken buigt zich op maandag 10 september 2018 over het nieuwe evenementenbeleid.
De nieuwe Nota Evenementenbeleid ligt daarnaast ter inzage in de gemeentewinkel Hulst vanaf 6 september tot en met 17 oktober 2018. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hulst.