Fonds voor Zeeuwse jeugdhulp

De Zeeuwse gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het leveren van jeugdhulp in Zeeland. De decentralisaties hebben als doelstelling “de jeugdhulp dichter naar de leefwereld van het kind en het gezin te brengen”. Hiervoor is het zogenaamde “Transformatiefonds” beschikbaar gesteld aan de 42 jeugdregio’s. Ook Zeeland heeft dit fonds ontvangen. Het fonds is bedoeld om innovatieve plannen een incidentele ondersteuning te geven. Het fonds is bedoeld voor de Zeeuwse jeugdregio en niet voor lokale of sub-regionale initiatieven.
De noodzaak voor anders werken is groot.  De laatste jaren stijgt het aantal hulptrajecten in de gespecialiseerde jeugdhulp. Om deze tendens te keren is voor een periode van drie jaar (2018-2020) het transformatiefonds beschikbaar gesteld. Professionele organisaties, maar ook andere initiatieven, betrokken bij de brede zorg om jeugd, kunnen innovatievoorstellen indienen

Werkgroep
De werkgroep Transformatiefonds adviseert de Zeeuwse  portefeuillehouders Jeugd over de inzet van het fonds. De besluitvorming over de inzet van het Transformatiefonds is belegd bij het Zeeuws portefeuillehoudersoverleg Jeugd.

De aanvragen worden beoordeeld door de werkgroep. Op basis hiervan wordt een voorstel gekenmerkt als kansrijk, perspectiefvol of kansarm. De kansrijke voorstellen worden in behandeling genomen. Die gaan het vervolgproces in. De indieners van perspectiefvolle voorstellen ontvangen bericht en krijgen zo nodig ondersteuning om het voorstel aan te passen.
De indieners van voorstellen die als kansarm worden aangemerkt ontvangen hierover bericht met onderbouwing waarom hun voorstel niet verder in behandeling wordt genomen.

De werkgroep vergadert in 2019, onder voorzitterschap van de Programmamanager Jeugd, op  29 januari, 16 april, 27 augustus en 29 oktober 2019.

Indienen voorstellen
Aanvragen voor het Transformatiefonds kunnen, bij voorkeur digitaal, uiterlijk twee weken voor het overleg van de werkgroep ingediend worden bij de Programmamanager Jeugd via transformatiefonds@inkoopjeugdhulpzeeland.nl

De ingediende projecten worden gedurende het project geëvalueerd. Voor de projecten van aanbieders geldt dat de uitkomsten kunnen worden gebruikt bij de voorbereiding op resultaatgerichte hulpverlening.

De aanvragen worden o.a. getoetst op:

  • Effect op het Zeeuwse zorglandschap en de Zeeuwse inwoners
  • Relatie Zeeuwse actielijnen uit de Transformatieagenda jeugd 2018-2020;
  • Aansluiting bij vragen vanuit de samenleving;
  • Versterking informele hulp, voorliggende voorzieningen en verbinding formele en informele hulp;
  • Innovatie; wat gebeurt er nu anders en wat levert het op?
  • Begroting en plan voor borging, inclusiefs inhoudelijke en financiële resultaten
  • Cofinanciering
  • Evaluatiemomenten en manier van informeren van de 13 Zeeuwse gemeenten
  • Mogelijkheden voor delen van de opgedane kennis
  • Ontschotting tussen de traditionele domeinen jeugd, participatie, Wmo en Publieke gezondheid.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olga Idema, programmamanager jeugd Zeeland,  bereikbaar via oidema@borsele.nl of tel. 06-31941131.