Gemeente neemt gebouwen Den Dullaert over

De gemeente Hulst gaat de gebouwen van gemeenschapscentrum Den Dullaert te Hulst overnemen. Dat is het college van burgemeester en wethouders overeengekomen met het bestuur van Stichting Den Dullaert. Op 7 juni 2018 boog de gemeenteraad van Hulst zich over deze overeenkomst.
Naast aankoop van het onroerend goed omvat de overeenkomst ook het aftreden van het stichtingsbestuur.

Gebouw gesloten
Stichting Den Dullaert wordt van oudsher gesubsidieerd door de gemeente. De relatie bestaat enerzijds uit een jaarlijkse budgetsubsidie en anderzijds uit borgstelling ten aanzien van aangegane leningen. De laatste jaren zijn er zorgen over de exploitatie en het onderhoud. De zorgen over het onderhoud waren op 13 april 2018 dusdanig dat - uit het oogpunt van brandveiligheid - het gebouw is gesloten. In samenspraak met de gebruikers zijn door de gemeente alternatieve locaties gevonden om hun activiteiten doorgang te laten vinden.

Zoeken naar oplossingen
Naast de zorgen over het gebouw zijn er ook al jaren zorgen over de financiële situatie van Den Dullaert. Deze zorgen zijn veelvuldig besproken met het stichtingsbestuur. De intentie van deze gesprekken was een oplossing te vinden voor de knelpunten.

Omdat de aangeleverde gegevens voor de subsidie 2017 niet voldeden aan de wettelijke regels, kon de gemeente die subsidieaanvraag niet in behandeling nemen. Het stichtingsbestuur ondernam daartegen juridische stappen. Deze zijn door de gemeente beantwoord.
Naast deze juridische kwestie is door de gemeente informeel contact gehouden met het stichtingsbestuur met als doel een oplossing te bewerkstelligen.

De oplossing
Gelet op de vermogensstructuur van stichting Den Dullaert én de risico’s vanuit de garantstelling voor de gemeente, was overname van de gebouwen door de gemeente de oplossing. De gemeente kan op de kapitaalmarkt tegen gunstige condities geld lenen. Daardoor ontstaat financiële ruimte om het noodzakelijke onderhoud uit te voeren.

Het bestuur van de stichting heeft lang getwijfeld over deze oplossing. Uiteindelijk heeft zij besloten het eigendom van de gebouwen over te dragen aan de gemeente én terug te treden uit de stichting per 30 mei 2018.

In de overeenkomst wordt uitgegaan van een koopsom van  1,8 miljoen euro. Dat is gebaseerd op overname van alle bezittingen (onroerende en roerende goederen).
Dit bedrag is tot stand gekomen met het oog op het voldoen van de schulden van Stichting Den Dullaert. Deze schulden bestaan uit bankleningen (waarvoor de gemeente borg staat), openstaande crediteuren en een ontslagvergoeding voor de nog in dienst zijnde werknemer.

Vooruitblik
Bedoeling is om op korte termijn het gebouw aan te pakken, zodat het weer voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Dan kan het gebouw weer toegankelijk worden gemaakt.