Hulst sluit 2017 af met overschot

De gemeente Hulst heeft het jaar 2017 met een financieel overschot van ruim 1,17 miljoen afgesloten. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers. Het saldo is onder voorbehoud van definitieve afrekeningen van zorgaanbieders en de accountantsverklaring.

Het overschot is onder meer door incidentele meevallers tot stand gekomen.
Door de gemeenteraad werd in 2017 al 150.000 euro gereserveerd voor de uitvoering van bepaalde projecten. Er resteert dus nog ruim een miljoen euro.

Reeds gereserveerd
Het bedrag van ruim 150.000 euro is onder andere bedoeld voor aanpassingen aan de Hontenissehal, een bijdrage voor de kleedlokalen voetbalvereniging STEEN, aanpassingen aan het Dorpshuis Graauw en opknapwerk aan gemeentelijke woonwagens. Ook is een deel gereserveerd voor de bodemsanering aan de Gentsevaart te Kapellebrug en voor het visiedocument begraafplaats Zoutestraat/Glacisweg te Hulst.
In 2017 werden rijksgelden ontvangen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Dat geld werd nog niet volledig gebruikt. Het restant wordt in 2018 ingezet.

Rest van het overschot
Bedoeling is om het overschot van ruim een miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve van de gemeente. Een deel hiervan kan worden ingezet om een aantal voorgenomen projecten in 2018 te betalen. Dit is onder andere de aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging Hontenisse, een bijdrage aan Invictus en diverse leefbaarheidsinvesteringen. In totaal kosten deze voorgenomen projecten 665.000 euro. Definitieve besluitvorming over deze projecten moet nog plaatsvinden.
Ook voor een aantal andere initiatieven is een bedrag gereserveerd. Dit betreft onder andere bijdrage aan de World Press Photo in Hulst, het vervangen van gymnastiektoestellen en het opstellen van een taxatierapport over de haven van Walsoorden. Voor deze initiatieven is een bedrag van 85.000 euro gereserveerd. 
Tot slot blijft een bedrag van circa 250.000 euro over. Deze dienen voor verdere versterking van het weerstandsvermogen van de gemeente.

Totstandkoming overschot
De meevallers die hebben gezorgd voor het overschot van ruim 1 miljoen euro zijn onder andere voordelen op de berekening van de wethouder pensioenen, voordelen op de grondexploitaties, voordelen op de omgevingsvergunningen, voordelen vanuit het financieel management en voordelen op de bedrijfsvoering.

Sociaal domein
De gemeente Hulst hanteert voor de onderdelen van het sociaal domein (jeugd, participatie en zorg) een “gesloten” systeem. Dat betekent dat de middelen die erin komen, mogen worden besteed. Overschotten en tekorten worden verrekend met de reserve Sociaal Domein.
In 2017 bedraagt het tekort op het sociaal domein circa 95.000 euro. In financiële zin is met name de ontwikkeling van het onderdeel jeugdzorg relevant. Op dit onderdeel is een tekort gerealiseerd van ruim een miljoen euro. De oorzaak hiervan is grotendeels gelegen in de verdere bezuinigingen vanuit het Rijk op dit onderdeel. Landelijk gezien is deze tendens zichtbaar. Het tekort over 2017 is onttrokken uit de reserve Sociaal Domein. Daardoor is de reserve nu zo’n 3,7 miljoen euro.

Investeringen
De totale uitgaven van de gemeente bedroegen in 2017 - na toevoegingen of onttrekkingen aan het eigen vermogen - ruim 64 miljoen euro. Er is door de gemeente in het afgelopen jaar voor ruim 5,1 miljoen euro geïnvesteerd in diverse voorzieningen. Concrete voorbeelden hiervan zijn
de bouw van de nieuwe school in Sint Jansteen, de aanleg van een grassmasterveld bij voetbalvereniging STEEN, de reconstructie van de kruising Zoutestraat/Koolstraat, de herinrichting van de Frans van Waesberghestraat en de reconstructie van de Prins Bernhardstraat/Kon. Julianastraat/Beatrixstraat te Clinge.

Vermogenspositie
De reserves van de gemeente Hulst zijn in 2017 toegenomen met ruim 907.000 euro. Daarmee komen de totale reserves van de gemeente Hulst op ruim 16 miljoen euro.

De jaarrekening 2017 zijn/worden deze week besproken in de vergaderingen van de verschillende raadscommissies. Het streven is om de jaarrekening vast te stellen in de raadsvergadering van 5 juli 2018.