Nieuw bestemmingsplan voor alle kernen gemeente Hulst

Er is een nieuw bestemmingsplan gemaakt dat alle kernen van de gemeente Hulst omvat, met uitzondering van de binnenstad van Hulst, het gebied Absdaalseweg/Havenfort/Stationsplein te Hulst en de bedrijventerreinen. De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 22 mei 2018 over dit plan.

Op dit moment is er voor elke kern in onze gemeente een apart bestemmingsplan. Hierin staat voor welke functies je grond mag gebruiken en of je er mag bouwen. Door al die verschillende plannen is er geen eenduidig beleid. Daardoor wijken de mogelijkheden per kern soms af. Dat vindt het gemeentebestuur van Hulst niet wenselijk. Om te zorgen dat er voor alle inwoners en ondernemers dezelfde regels gaan gelden, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

In het nieuwe bestemmingsplan staat onder andere dat gronden met eenzelfde bestemming – onafhankelijk van de locatie – dezelfde bouw- en gebruiksregels krijgen.

De tot nu toe geldende bestemmingen vormen de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Verder worden gebruiks- en bouwmogelijkheden geboden die ruimte geven aan de wensen van deze tijd. Nieuwe ontwikkelingen en plannen voor nieuwbouw – waarvoor de planologische procedure al is doorlopen – worden opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft in februari/maart 2018 ter inzage gelegen. Ook vonden twee informatieavonden plaats. De ingediende zienswijzen zijn ondertussen beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders. Zij stellen de gemeenteraad voor het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
 

Het streven is om het bestemmingsplan op donderdag 7 juni 2018 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad van Hulst.