Nieuws van de gemeenteraad

Op donderdag 27 juni 2019 vindt om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te Hulst een vergadering van de gemeenteraad van Hulst plaats. Onderstaand treft u de agenda aan van deze openbare vergadering:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag van vergadering van 18 april 2019
5. Vragenhalfuur
6. Hamerstukken:
6A. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Vermeerplein Clinge
6B. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Hulst-Partiële herziening Hulsterweg 79 te Kuitaart
6C. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte, Zeildijk 81 Hulst en Zandbergsestraat 14 Graauw
6D. Voorstel tot wijziging GR GGD Zeeland
6E. Voorstel om budget beschikbaar te stellen voor compensatie eigendomslasten verenigingen/stichtingen
6F. Jaarstukken 2018, 1e begrotingswijziging van de programmabegroting 2019 en de programmabegroting 2020 met meerjarenraming 2021-2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Sabewa Zeeland
6G. Voorstel tot benoeming voorzitters + leden raadscommissies + benoeming plvv. lid AB Dethon
7. Voorstel tot het vaststellen van het economisch beleidsplan 2019-2022
8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringsbijdrage van € 430.000,-- alsmede vaststelling van begrotingswijziging 2019/15 inzake uitbreiding Malpertuus
9. Voorstel om akkoord te gaan met besteding investeringskrediet 2019
10. Voorstel tot verlenen subsidie Omroep Hulst
11. Voorstel inzake portefeuilleverdeling en tijdsbestedingsnorm
12. Voorstel tot vaststelling jaarstukken 2018
13. Voorstel tot verduurzamen gebouwen gemeente Hulst
14. Moties inzake niet op de agenda staande onderwerpen
15. Ingekomen stukken
16. Rondvraag
17. Sluiting


De vergaderstukken liggen ter inzage in de gemeentewinkel te Hulst. De agenda’s en bijbehorende vergaderstukken zijn terug te vinden op www.gemeentehulst.nl De stukken zijn ook beschikbaar via de tablet. Download daarvoor de app Politiek Portaal en ga naar de gemeente Hulst. Vervolgens zijn de agenda’s en bijbehorende stukken in te zien.

Live
De raadsvergadering van donderdag 27 juni 2019 is via www.gemeentehulst.nl ook live te beluisteren.

Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de raadsgriffier, de heer D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl