Beeld van de Binnenstad

De beleidsnota Beeld van de Binnenstad is in concept gereed. In deze beleidsnota staan richtlijnen voor gevels, reclame, terrassen en uitstallingen in de historische binnenstad van Hulst. Deze regels moeten bijdragen aan de kwaliteit en belevingswaarde van de Hulster binnenstad.

De binnenstad van Hulst ontleent - in het verleden en in de toekomst - haar unieke karakter en uitstraling aan het samenspel van bewoners, ondernemers en overheid. Vanuit dat besef is bij de totstandkoming van de nota nauw overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van belanghebbende partijen in de binnenstad. De input van deze partijen is in het stuk verwerkt. De nota kan dan ook worden beschouwd als een gezamenlijk gedragen visie op de manier waarop moet worden omgegaan met wijzigingen aan gevels, reclame, terrassen en uitstallingen, die zeer bepalend zijn voor de uitstraling van de stad als geheel.

Vanaf donderdag 14 september tot en met woensdag 25 oktober 2017 ligt het ontwerp van de beleidsnota Beeld van de Binnenstad voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. In die periode kunnen ook zienswijzen naar voren worden gebracht.

Vaststelling van de beleidsnota is voorzien tijdens de raadsvergadering van 14 december 2017.

Concept beleidsnota Beeld van de Binnenstad