Aanvraag planschadevergoeding

Voorwaarden

U kunt recht hebben op planschadevergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 

  • U bent eigenaar van de betreffende woning/ het pand. 
  • U motiveert in uw verzoek waarom u schade heeft geleden. 
  • De schade is veroorzaakt door een planologische maatregel. 
  • U kon de schade niet voorzien toen u de woning of het pand kocht of huurde. 
  • De schade is niet al op andere wijze vergoed. 
  • U heeft de aanvraag ingediend binnen 5 jaar na het van kracht worden van de planologische maatregel. 

 Als u huurder of pachter bent, kunt u alleen een verzoek om planschadevergoeding indienen als de schade gevolgen heeft voor uw inkomen. 

Kosten

U betaalt een wettelijk vastgesteld bedrag van € 300,- voordat de gemeente uw verzoek in behandeling neemt. U krijgt dit bedrag alleen terug als op uw aanvraag geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist. 

Aanpak

U kunt een aanvraag voor een planschade vergoeding doen via het formulier Aanvraag planschadevergoeding.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dat doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit.