Bestemmingsplanprocedure

Scroll naar

Indien u (bouw)plannen heeft die niet passen binnen het huidige bestemmingsplan, is het verstandig om met een vooroverleg de haalbaarheid te onderzoeken. Als u dit inmiddels heeft gedaan en er is aangegeven dat u kunt starten met een bestemmingsplanprocedure, kunt u deze hier opstarten.

Kosten

De kosten voor een bestemmingsplanprocedure bedragen voor 2023:

 • Voor een binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan volgens artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening: € 2.900,85 excl. Publicatiekosten en advieskosten*
 • Voor een partiële herziening van het bestemmingsplan volgens artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening: € 3.864,25 excl. publicatiekosten en advieskosten*

 

* indien de grondexploitatiewet van toepassing is worden in een anterieure overeenkomst afspraken gemaakt over de te betalen verhaalbare kosten.

Aanpak

U vraagt de bestemmingsplanprocedure digitaal aan via het Aanvraagformulier bestemmingsplanprocedure.

U levert een bestemmingsplan aan bij de aanvraag. Dat toont aan dat uw plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. In het plan staan onder meer:

 • aanleiding
 • visie
 • beleid
 • ladder voor duurzame verstedelijking
 • bodem
 • flora en fauna (incl. stikstofberekening)
 • archeologie
 • water
 • luchtkwaliteit
 • geluid
 • externe veiligheid
 • verkeer en parkeren
 • landschappelijke inpassing

Bezwaar & beroep

Hoe verloopt een bestemmingsplanprocedure en wanneer kunt u bezwaar maken tegen een bestemmingsplan? Op de website van de rijksoverheid vindt u hierover informatie.