Activiteiten in mei 2018

2+9+16+23+30 mei 2018
Koersbal
Malpertuus Clinge, 13.30 uur
Info, tel: 0114-315504

2 mei 2018
Viswedstrijd
Zestigvoetkreek Graauw, 13.30 uur
Info, tel: 0114-313722

3+17+31 mei 2018
Dansen
Malpertuus Clinge, 13.30 uur
Info, tel: 0114-315504

4 mei 2018
KBO bingo
De Lieve Hulst
Info, tel: 0114-313439

5 t/m 13 mei 2018
Kunstgalerie
Hulst
Info, tel: 06-10555605

6 mei 2018
Bingo
Rode Kruisgebouw, Tabakstraat Hulst
Info, e-mail: stichtingdemelkkan@gmail.com

6+27 mei 2018
Uit op zondagmiddag
De Lieve Hulst
Info, tel: 0114-313439

7 mei 2018
Inloop dorpsraad Kloosterzande
Binnendéur Kloosterzande
Info, tel: 0114-313439

9 mei 2018
KBO seniorendiner
Binnendéur Kloosterzande
Info, tel: 0114-313439

10 t/m 14 mei 2018
Kermis
Hulst

11 mei 2018
KBO kaarten
Binnendéur Kloosterzande
Info, tel: 0114-313439

11 mei 2018
Bingo
Malpertuus Clinge, 13.30 uur
Info, tel: 0114-315504

16 mei 2018
Viswedstrijd
Zestigvoetkreek Graauw, 13.00 uur
Info, tel: 0114-313722

18 mei 2018
KBO bingo
Binnendéur Kloosterzande
Info, tel: 0114-313439

18 t/m 20 mei 2018
Junioren Driedaagse
Zeeuws-Vlaanderen
Info, tel: 06-21878102

18 t/m 20 mei 2018
Beach VoetVolley 2018
Voetbalveld Vogelwaarde
Info, tel: 06-12985668

19 mei 2018
Viswedstrijd
Zestigvoetkreek Graauw, 13.00 uur
Info, tel: 0114-313722

19+20 mei 2018
Ulster Bierfestival
Grote Markt Hulst

25 mei 2018
KBO kaarten
Binnendéur Kloosterzande
Info, tel: 0114-313439

25 mei 2018
Jeugddisco
Dorpscentrum Vogelwaarde
Info, e-mail: n.vandaele@hetnet.nl

26 mei 2018
2e hands kledingbeurs
Rode Kruisgebouw, Tabakstraat Hulst, 10.00 uur
Info, tel: 06-24162118

26+27 mei 2018
Culitruck Foodtruck Festival
Oranjebolwerk Hulst
Info, tel: 06-41743049

27 mei 2018
Hulster Dweildag
Binnenstad Hulst
Info, e-mail: secretariaathulsterdweildag@sjoresambrasband.nl

26 t/m 28 mei 2018
Kermis
Ossenisse

29 mei t/m 1 juni 2018
Wandelvierdaagse
Vogelwaarde
Info, e-mail: n.vandaele@hetnet.nl