Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Participatiewet

Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Gemeenten zorgen er nu voor dat mensen die een bijstandsuitkering hebben en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, aan de slag gaan. Het liefst in een 'gewone' baan en anders via beschut werk (werken in een beschermde omgeving).

Met de Participatiewet is er één regeling gekomen voor alle mensen met een arbeidsbeperking die begeleiding nodig hebben bij het vinden en behouden van werk. De Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet sociale werkvoorziening (WsW) zijn samengevoegd in de nieuwe Participatiewet.

De bijstand (Wet werk en bijstand) is aangescherpt met nieuwe regels die bijstandsgerechtigden op de meest passende wijze moeten ondersteunen. De bijstand dient als vangnet en moet ertoe bijdragen dat mensen weer aan het werk gaan of op een andere manier actief deelnemen in de samenleving.

Diegenen die voordien onder de Wajong vielen, blijven bij het UWV. Zij behouden hun Wajonguitkering (70% van de het minimumloon). Dit geldt sinds 1 januari 2015 ook voor jongeren die helemaal niet kunnen werken (volledig zijn afgekeurd). Ook deze groep komt nog steeds in aanmerking voor een Wajonguitkering. De gemeente gaat jongere gehandicapten helpen die geen Wajonguitkering meer kunnen krijgen. Het gaat hierbij om jongeren met een beperking die wel kunnen werken.

Diegenen die nu in de Sociale Werkvoorziening (Dethon) zitten behouden hun rechten en plichten. De gemeente helpt mensen die zich aanmelden en niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, met een passend traject of (beschutte) werkplek.

Met uw vragen over hulp bij het vinden van werk, re-integratietrajecten, het aanvragen van een uitkering of bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, armoedebeleid, mogelijkheden voor compensatie of begeleiding als u iemand met een beperking in dienst neemt, en andere vragen op het gebied van werk en inkomen, kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Hulst via het digitale formulier of op tel. 14 0114.