Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Nieuwe Zeeuwen

Statushouders gaan zo snel mogelijk aan de slag. Dat is het beleidsuitgangspunt van de rijksoverheid als het om inburgering gaat. Het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) van de EU levert een forse bijdrage om dat beleid uit te kunnen voeren, onder andere via subsidie.

De Arbeidsmarktregio Zeeland was de initiatiefnemer voor het schrijven van de subsidieaanvraag, getiteld ‘Nieuwe Zeeuwen’. Hiervoor werd input geleverd door de Zeeuwse gemeenten. In 2019 vroeg gemeente Goes, als penvoerder namens de dertien gemeenten in de arbeidsmarktregio Zeeland, AMIF-subsidie aan. In de subsidieaanvraag is beschreven hoe de toeleiding naar werk voor 600 statushouders verbeterd kan worden. Op basis hiervan is aan Zeeland 690.774 euro toegekend. Het projectplan loopt tot eind 2021. De Arbeidsmarktregio Zeeland treedt op als projectleider van ‘Nieuwe Zeeuwen’, de uitvoering is in handen van de gemeenten/subregio’s.

Het project ‘Nieuwe Zeeuwen’ heeft als doel de obstakels weg te nemen die statushouders tegenkomen voordat zij bemiddeld kunnen worden naar een betaalde baan. Die obstakels zijn vooral het slecht zicht hebben op de eigen kwaliteiten, het ontbreken van werknemersvaardigheden, (een groter risico op) financiële problemen en hun nog niet toereikende beheersing van de Nederlandse (vak)taal om bijvoorbeeld het VCA-examen te kunnen behalen of zich op de werkvloer te redden.

Met het subsidiegeld kunnen tal van activiteiten worden uitgevoerd die genoemde obstakels kleiner maken of wegnemen. Onderstaande instrumenten zullen daarbij worden ingezet:
-    Vaktaalintensivering; training vaktaal van het eigen of beoogde vakgebied zoals zorg, techniek of logistiek;
-    VCA-cursussen in Arabisch en Tigrinya: de norm als het gaat om veilig, gezond en milieubewust werken;
-    Empowermenttrainingen Eritrese Nieuwkomers: zicht krijgen op aanwezige vaardigheden en ambities;
-    Pre Z-route: intensief taal- & participatietraject voor statushouders met een inburgeringsontheffing;
-    Extra jobcoaching: in de eigen taal op stage- en werkervaringsplekken. Wordt alleen uitgevoerd op Walcheren;
-    Budgetcoaching: gericht op vergroten financiële zelfredzaamheid. Wordt alleen uitgevoerd in Zeeuws-Vlaanderen;

Al deze instrumenten komen bij elkaar in de Zeeuwse Leercirkel Arbeidsintegratie Statushouders waarin professionals (uit de deelnemende gemeenten) hun ervaring delen over het werken met deze instrumenten .

Via de AMIF-subsidie kunnen projectkosten tot 70% worden vergoed. De Zeeuwse gemeenten dragen de overige 30% bij.

Voor de gemeente Hulst is deelname aan het project ‘Nieuwe Zeeuwen’ een mooie kans om statushouders trajecten aan te kunnen bieden die hen echt verder te helpen. Ook doet de gemeente ervaring op met specifieke trajecten zoals in VCA-cursus in Tigrinya (de taal die in Eritrea wordt gesproken).

Logo AMIF