Vooroverleg Omgevingsvergunning

Scroll naar

U hebt plannen om te gaan (ver)bouwen of u wilt het gebruik wijzigen. Maar het is onzeker of het plan haalbaar is. In dat geval is het mogelijk om een principe-uitspraak te vragen bij de afdeling Wonen en Werken. Dat gebeurt op basis van eenvoudige/globale tekeningen en gegevens.

We onderzoeken de haalbaarheid van uw verzoek.. Om uw verzoek te beoordelen zijn  stukken nodig. Omdat we hele verschillende verzoeken ontvangen, is het niet mogelijk een volledige lijst te geven van wat nodig is. Lever de gegevens van uw plan zo volledig mogelijk aan. Op die manier kan een inhoudelijke en correcte beoordeling plaatsvinden.

Kosten

 • Principeverzoek, € 341,10

U ontvangt een principe-uitspraak van het college van burgemeester en wethouders over  medewerking aan uw plan, wanneer uw plan in strijd is met het geldende bestemmingsplan.

 • Schetsplan, € 113,60

U ontvangt een beoordeling van uw plan aan het geldende bestemmingsplan en het advies  van uw plan van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit (voormalige welstandcommissie).

 • Vergunningsvrij bouwen, € 113,60

U ontvangt een beoordeling van uw plan aan de regels van vergunningsvrij bouwen.

 • Advies overig, variabel € 55,00, € 163,65 of € 280,50

U ontvangt een beoordeling van uw plan/rapport/etc,

 • Archeologie,
 • Bodem,
 • Brandveiligheid,
 • Anders

Termijn

Hoe lang duurt het voor u een antwoord krijgt? Dat kan sterk verschillen. Dit is onder meer afhankelijk van het soort bouwwerk, het gewenst gebruik, de locatie, de wijze van uitwerking/indiening, het landelijke en lokale beleid en eventuele benodigde externe adviezen. Het duurt gemiddeld zes weken.

De behandelingstijd van een daarna in te dienen “formele” aanvraag of procedure kan korter zijn.

Aanpak

U vraagt een principe uitspraak aan via het Aanvraagformulier vooroverleg.

Mee te sturen gegevens

Om uw verzoek goed te kunnen beoordelen, kunnen onderstaande gegevens als bijlage bij uw verzoek benodigd zijn. Als de ingediende stukken niet juist zijn of onvolledig, kan dit de beoordeling beïnvloeden.

Principeverzoek:

 • Overzicht bestaand en gewenst gebruik per ruimte.
 • Bouwen of uitbreiden: Schetsen / tekeningen / foto’s / brochure van de bestaande en nieuwe situatie, plattegrond(en), gevels en principedoorsnede, voorzien van hoofdmaatvoering en gebruik van de ruimte (schaal 1:100);
 • Bouwen of uitbreiden: Overzicht van oppervlakten van alle bouwwerken op het perceel/de percelen.

Schetsplan

 • Situatietekening met maatvoering (schaal 1:500);
 • Tekening(en) van de bestaande en nieuwe plattegrond(en) met renvooi, de hoofdmaatvoering en gebruik van de ruimte (schaal 1:100);
 • Tekening(en) van de bestaande en nieuwe lengte- en dwarsdoorsneden, inclusief peil- dakvoet en bouwhoogte (schaal 1:100);
 • Tekening(en) van de bestaande en nieuwe gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • Overzicht van de aanwezige bebouwing;
 • Kleurenfoto’s van bestaande bouwwerk en de naast gelegen gebouwen en directe omgeving;
 • Materiaallijst en kleurschema’s (alleen van toepassing bij Welstandtoets).

Vergunningsvrij bouwen

 • Situatietekening of schets met maatvoering/oppervlakten van alle bestaande bouwwerken (schaal 1:500);
 • Schets/foto’s/brochure met maatvoering/oppervlakten, goothoogte en nokhoogte van het gewenste bouwwerk (schaal 1:100);
 • Gebruik van het gewenste bouwwerk per ruimte;

Advies overig

Type benodigde gegevens is sterk afhankelijk van het type advies. Indien er gegevens benodigd zijn zullen we contact met u opnemen

Bijzonderheden

 • De gemeente Hulst heeft vaak tekeningen en gegevens van bestaande panden. Hiervan kunt u (tegen betaling) kopieën krijgen. Deze zijn vaak een goede basis voor teken- en berekenwerk voor uw vooroverleg. Een vraag om kopieën van tekeningen kunt u per e-mail sturen naar info@gemeentehulst.nl.
 • Kadastrale kaarten zijn (tegen betaling) te krijgen bij het Kadaster op telefoonnummer (088) 1832200, of via de website kadaster.nl.
 • Principeverzoeken en schetsplannen worden getoetst aan het bestemmingsplan. De bestemmingsplannen kunt u bekijken via gemeentehulst.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Schetsplannen worden getoetst aan de nota Ruimtelijke Kwaliteit. De nota kunt u lezen via gemeentehulst.nl en www.overheid.nl.
 • Misschien hebt u voor uw plan nog andere vergunningen en/of toestemmingen nodig. Of moet u nog rekening houden met andere wet- en regelgeving. Voor informatie over privaatrecht (burenrecht, toestemming van buren, verhuurder/huurder, eigenaar en/of andere belanghebbenden) kunt u kijken op hetjl.nl.
 • Ook als u een positief besluit ontvangt op uw vooroverleg, moet u altijd nog een bestemmingsplanprocedure en/of omgevingsvergunning aanvragen.

Bezwaar & beroep

Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te stellen tegen een vooroverleg. Houdt er daarnaast rekening mee dat de beoordeling van het vooroverleg beperkt geldig is. Meestal is het één jaar geldig. U moet dus binnen het jaar (na datum van ontvangst van uw beoordeling) de definitieve procedure of vergunning op starten dan wel aanvragen.