Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Meest gestelde vragen

Invoering nieuw subsidiebeleid

1.    Heeft het nieuwe subsidiebeleid ingrijpende gevolgen voor de subsidiering aan mijn vereniging?

2.    Ik heb gehoord dat er een nieuw subsidiebeleid komt in Hulst, wat betekent dat?

3.    Wat is een Asv?

4.    Waarom is er een nieuw subsidiebeleid?

5.    Voor welke sectoren is er nieuw subsidiebeleid?

6.    Wat betekent de nieuwe regeling voor mijn vereniging?

Het aanvragen van subsidie

7.    Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

8.    Wie kan er gebruik maken van een subsidieregeling?

9.    Moet ik een stichting of vereniging zijn om subsidie aan te kunnen vragen?

10.    Ik heb nog nooit subsidie aangevraagd. Komt mijn stichting of vereniging nu in aanmerking voor subsidie?

11.    Kan ik als individu ook subsidie aanvragen?

12.    Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

13.    Hoe kan ik subsidie aanvragen?

14.    Voor wanneer moet ik subsidie voor het jaar 2022 aanvragen?

15.    Kan ik hulp krijgen om de subsidieaanvraag in te vullen?

16.    Kan ik voor meerdere jaren subsidie aanvragen?

17.    Hoe wordt mijn subsidieaanvraag beoordeeld?

18.    In het verleden ontvingen we subsidie op basis van het aantal leden. Blijft dat zo?

19.    Is het opgebouwde vermogen van onze vereniging van invloed op de subsidieaanvraag?

20.    Waar vind ik het aanvraagformulier?

21.    Wanneer kan ik een besluit op mijn subsidieaanvraag verwachten?

22.    Wij hebben veel leden en/of bezoekers die in België wonen, is dat van invloed op mijn subsidieaanvraag?

23.    Kan mijn vereniging naast een reguliere subsidie ook subsidie aanvragen voor een eenmalig evenement?

24.    Wordt bij het nieuwe subsidiebeleid rekening gehouden met het feit dat ik als organisatie personeel in dienst heb?

25.    Is er een toelichting beschikbaar op de financiële gegevens die bij de aanvraag overgelegd dienen te worden?


De verantwoording van ontvangen subsidie

26.    Is het voor iedereen verplicht om een verantwoording in te dienen?

27.    Voor wanneer wil de gemeente onze verantwoording over het jaar 2021hebben ontvangen?

28.    We hebben in 2021subsidie ontvangen die valt in de categorie tot 10.000 euro. Wat wil de gemeente ontvangen?

29.    We hebben in 2021 subsidie ontvangen die valt in de categorie tussen 10.000 en 50.000. Wat wil de gemeente ontvangen?

30.    We hebben in 2021 subsidie ontvangen die valt in de categorie meer dan 50.000 euro. Wat wil de gemeente ontvangen?

31.    Wat is een Governance Code?

32.    Zijn er voorwaarden gesteld aan de accountantsverklaring die we moeten laten opstellen?

33.    Vanwege Corona zijn diverse geplande activiteiten niet doorgegaan. Hoe gaat de gemeente hiermee om?

 

1.    Heeft het nieuwe subsidiebeleid ingrijpende gevolgen voor de subsidiering aan mijn vereniging?

Vanaf het jaar 2021 gaan in de gemeente Hulst nieuwe regels gelden voor het aanvragen en verlenen van subsidies. Of dit tot ingrijpende gevolgen leidt voor een specifieke vereniging is niet eenduidig te beantwoorden. De gemeente verwacht dat het voor veel subsidie-ontvangende partijen uiteindelijk niet tot grote wijzigingen zal leiden. Omdat er veel vragen zullen zijn omtrent de nieuwe regels, vindt u onderstaand een overzicht van veel gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden.

2.    Ik heb gehoord dat er een nieuw subsidiebeleid komt in Hulst, wat betekent dat?

In de gemeente Hulst is in 2020 een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Dit betekent dat er een nieuwe Algemene Subsidieverordening (Asv) is ingevoerd. Daarnaast gelden vanaf het jaar 2021 zes nieuwe subsidieregelingen.

3.    Wat is een Asv?

Om subsidies te geven, zijn er wetten en regels nodig. De gemeente Hulst heeft hiervoor de Algemene subsidieverordening Hulst 2020 (Asv 2020) ingevoerd. Samen met de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is dit de basis van de subsidieverstrekking.
De Asv 2020 bepaalt de regels voor het aanvragen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Deze regels geven aan waar alle betrokkenen zich aan moeten houden. De regels gelden voor de aanvragers en voor de gemeente zelf.
De Asv 2020 geldt als ‘kapstok’ waar de verschillende subsidieregelingen onder vallen. In deze subsidieregelingen worden per beleidsveld nadere regels gesteld.
De ASV 2020 en de subsidieregelingen moeten ervoor zorgen dat de subsidie die eenieder ontvangt voor de activiteiten, past bij de doelen die de gemeente Hulst wil bereiken. Kernwoorden hiervoor zijn: gericht op effectiviteit, inclusiviteit, transparantie en een strakke handhaving.

4.    Waarom is er een nieuw subsidiebeleid?

De oude algemene subsidieverordening (Asv) dateert al uit 2007. Sinds die tijd zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd in landelijke wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er door de jaren heen bij de gemeente Hulst diverse nieuwe subsidieregels toegevoegd, waardoor er uiteindelijk een lappendeken is ontstaan. Met de invoering van het nieuwe beleid voldoet de gemeente Hulst weer aan alle hedendaagse eisen. Ook komt er nu meer eenheid in de regels en is het helder dat de regels voor iedereen gelden.

5.     Voor welke sectoren is er nieuw subsidiebeleid?

Er zijn zes subsidieregelingen opgesteld, voor:
-    Kunst & Cultuur;
-    Maatschappij, Welzijn & Zorg;
-    Milieu, Dier & Natuur;
-    Onderwijs;
-    Ontspanning, Recreatie, Toerisme & Economie;
-    Sport.

6.    Wat betekent de nieuwe regeling voor mijn vereniging?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden; er zijn in de gemeente Hulst veel verschillende verenigingen. In algemene zin kan wel worden gezegd dat de nieuwe regeling betekent dat de subsidieaanvraag meer dan voorheen op de inhoud wordt beoordeeld. Er gaat gericht worden bezien of de door u georganiseerde activiteiten voldoende maatschappelijke meerwaarde hebben. U kunt overigens zelf aangeven hoe u deze meerwaarde ziet.


Het aanvragen van subsidie
 

7.    Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die naar verwachting voldoende bijdragen aan het realiseren van het gemeentelijk beleid. Verder is van belang dat de activiteiten in principe voor alle inwoners van gemeente Hulst toegankelijk zijn en dat u redelijkerwijs kunt aantonen dat u de subsidie nodig heeft om de activiteiten uit te kunnen voeren. Per subsidieregeling kunnen nog aanvullende voorwaarden zijn gesteld.

8.    Wie kan er gebruik maken van een subsidieregeling?

Elke vereniging, stichting of (soms) burger met een goed initiatief kan een aanvraag indienen. De gemeente beoordeelt uiteindelijk of er gebruik kan worden gemaakt van de regeling.

9.    Moet ik een stichting of vereniging zijn om subsidie aan te kunnen vragen?

Het geniet de voorkeur dat een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting of vereniging de subsidie aanvraagt (rechtspersoon). In sommige gevallen kan een individu of een groep individuen (natuurlijke personen) in aanmerking komen voor subsidie. Voor deze laatste groep geldt altijd dat de aanvraag de 1.000 euro niet te boven kan gaan.

10.    Ik heb nog nooit subsidie aangevraagd. Komt mijn stichting of vereniging nu in aanmerking voor subsidie?

Het maakt voor het aanvragen van subsidie niet uit of u al eerder geld heeft ontvangen. Uw aanvraag wordt op de inhoud beoordeeld.

11.    Kan ik als individu ook subsidie aanvragen?

Voor culturele evenementen bestaat de mogelijkheid om als individu subsidie aan te vragen. Het bedrag dat u kunt aanvragen kan niet hoger zijn dan 1.000 euro.

12.    Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

De gemeente stelt jaarlijks vast hoeveel subsidie er per regeling beschikbaar komt. Dit wordt altijd in het najaar voorafgaand aan een subsidiejaar besloten (dus in het najaar jaar 20xx voor het subsidiejaar 20xx+1).

13.    Hoe kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen door het daarvoor beschikbare aanvraagformulier in te vullen. Op het formulier ziet u welke vragen moeten worden beantwoord. Ook leest u daar welke stukken u verder dient mee te sturen.

14.    Voor wanneer moet ik subsidie voor het jaar 2022 aanvragen?

Voor subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt dient de (volledig ingevulde) aanvraag voor 1 oktober 2021 ingediend te zijn. De subsidieaanvraag voor andere (kortdurende) activiteiten moet tussen de 10 en 14 weken voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit ingediend zijn.

Indien de subsidieaanvraag voor een (kortdurende) activiteit de 1.000 euro niet te boven gaat, geldt soms een aanvraagtermijn van maar 6 weken. Neem voor dit specifieke geval contact op met de gemeente Hulst.

15.    Kan ik hulp krijgen om de subsidieaanvraag in te vullen?

De gemeente Hulst begrijpt dat het even wennen zal zijn om het nieuwe formulier van de subsidieaanvraag in te vullen. De gemeente heeft dan ook een aantal digitale workshops georganiseerd voor de verenigingen en stichtingen die subsidie willen aanvragen. Deze digitale workshops zijn terug te zien op het you-tube kanaal van de Gemeente Hulst. Daarnaast kunt u uiteraard altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen de gemeente of via het algemene telefoonnummer.

16.    Kan ik voor meerdere jaren subsidie aanvragen?

In voorkomende gevallen is het mogelijk voor meerdere jaren subsidie aan te vragen. Het betreft echter maatwerk, dus neem tijdig hiervoor contact op met de gemeente Hulst. Een meerjarige subsidie zal altijd worden toegekend onder het voorbehoud dat er in de begroting van de gemeente ook na het eerste jaar voldoende geld wordt vrijgemaakt.

17.    Hoe wordt mijn subsidieaanvraag beoordeeld?

In het formulier van de subsidieaanvraag zijn inhoudelijke vragen geformuleerd. Op de antwoorden die u geeft, wordt de aanvraag beoordeeld. Bij het geven van de antwoorden heeft u onder meer de mogelijkheid om uit te leggen wat de meerwaarde van uw activiteit is voor de Hulster samenleving.

18.    In het verleden ontvingen we subsidie op basis van het aantal leden. Blijft dat zo?

Het systeem dat verenigingen subsidie krijgen op basis van het aantal leden stopt. Zoals al is aangegeven in de antwoorden op eerdere vragen: de gemeente beziet en beoordeelt de maatschappelijke meerwaarde van de activiteiten. Tevens is er een toelichtende memo beschikbaar.

19.    In het opgebouwde vermogen van onze vereniging van invloed op de subsidieaanvraag?

Het subsidiebeleid is erop gericht om te ondersteunen als een organisatie geen geld heeft voor activiteiten die wel relevant zijn. In die zin kan het opgebouwd vermogen van een vereniging van invloed zijn op de beoordeling van de subsidieaanvraag. Het is aan de vereniging zelf om hier inzicht in te geven. Het is goed om met de gemeente hierover in gesprek te gaan.

20.    Waar vind ik het aanvraagformulier?

Het aanvraagformulier komt online beschikbaar op de website van gemeente Hulst.

21.    Wanneer kan ik een besluit op mijn subsidieaanvraag verwachten?

De gemeente doet uiteraard haar uiterste best om uw aanvraag snel in behandeling te nemen en u antwoord te geven. U kunt daarbij helpen door het aanvraagformulier volledig in te vullen en te voorzien van de benodigde bijlagen. Als er onduidelijkheden zijn, kunt u gewoon alvast contact opnemen. Bij aanvragen voor een subsidie voor een kalenderjaar moet de gemeente uiterlijk op 31 december van het voorafgaande jaar een besluit nemen, voor de overige aanvragen binnen 16 weken.

22.    Wij hebben veel leden en/of bezoekers die in België wonen, is dat van invloed op mijn subsidieaanvraag?

In de kern is het subsidiebeleid bedoeld voor de inwoners van de gemeente Hulst. Maar er kunnen inhoudelijk argumenten zijn waardoor het relevant is dat er bepaalde activiteiten worden georganiseerd waarbij het minder uit maakt waar de deelnemers wonen. U kunt deze argumenten weergeven in het aanvraagformulier. Uiteindelijk zal een goede afweging moeten worden gemaakt.

23.    Kan mijn vereniging naast een reguliere subsidie ook subsidie aanvragen voor een eenmalig evenement?

Voor een vereniging die jaarlijks subsidie ontvangt, is het niet uitgesloten om een subsidie aan te vragen voor een specifieke activiteit. Wel zal duidelijk moeten worden gemaakt waarom die activiteit voldoende relevant is en waarom deze niet kan worden gefinancierd uit de jaarlijkse subsidie of uit het eigen vermogen van de vereniging.

24.    Wordt bij het nieuwe subsidiebeleid rekening gehouden met het feit dat ik als organisatie personeel in dienst heb?

Een subsidieaanvraag gaat inhoudelijk worden beoordeeld. Het is voor u en voor de gemeente van belang om duidelijk te maken wat de maatschappelijke meerwaarde is van de activiteiten van uw organisatie en waarom u dus een subsidieaanvraag

25.    Is er een toelichting beschikbaar op de financiële gegevens die bij de aanvraag overgelegd dienen te worden?

Op 3 juni 2021 vond er een digitale workshop plaats die hierop specifiek inging. Deze is na te zien op het gemeentelijk you-tube kanaal. Tevens is er een toelichtende memo beschikbaar.


De verantwoording van ontvangen subsidie

26.    Is er een toelichting beschikbaar op de financiële gegevens die bij de aanvraag overgelegd dienen te worden?

Ja, iedereen die in 2021 subsidie heeft ontvangen van gemeente Hulst is verplicht schriftelijk de gemeente te laten weten of en hoe de activiteiten waarvoor subsidie is ontvangen, hebben plaatsgevonden. Voor hoge subsidies vraagt de gemeente om meer informatie dan bij subsidies van kleinere omvang.

27.    Voor wanneer wil de gemeente onze verantwoording over het jaar 2021 hebben ontvangen?

Bij verstrekte subsidies tot en met 50.000 euro ontvangt gemeente Hulst de verantwoording graag voor 1 april 2022. Indien u in totaal meer dan 50.000 euro subsidie heeft ontvangen, dient u de verantwoording toe te sturen voor 1 mei 2022.

28.    We hebben in 2021 subsidie ontvangen die valt in de categorie tot 10.000 euro. Wat wil de gemeente ontvangen?

De gemeente Hulst ontvangt van u een schriftelijke melding of de activiteit(en) is/zijn doorgegaan. U neemt daar ten minste in op:
- Het bereik en het succes van de activiteit(en);
- De effecten van de activiteit(en), tegen de achtergrond van de ambities en overwegingen die zijn verwoord in de subsidieaanvraag 2021;
- Eventuele leerervaringen voor enerzijds de aanvragers, anderzijds de gemeente Hulst;
- Hoe u invulling heeft gegeven aan de voor uw sector geldende Governance Code (goed bestuur).

29.    We hebben in 2021 subsidie ontvangen die valt in de categorie tussen 10.000 en 50.000 euro. Wat wil de gemeente ontvangen?

De gemeente ontvangt van u een aanvraag tot het vaststellen van de ontvangen subsidie. Deze, door uw bestuur ondertekende, aanvraag bestaat uit:
- Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;
- In het inhoudelijk verslag geeft u ook aan of en hoe u invulling heeft gegeven aan de voor uw sector geldende Governance Code (goed bestuur);
- Een financieel verslag waaruit blijkt welke lasten en baten met de verrichte gesubsidieerde activiteiten gepaard zijn gegaan. Dit financieel verslag mag zijn opgenomen in een jaarrekening, maar dient (ook) in dat geval zelfstandig leesbaar en te beoordelen zijn.

30.    We hebben in 2021 subsidie ontvangen die valt in de categorie meer dan 50.000 euro. Wat wil de gemeente ontvangen?

De gemeente ontvangt van u een aanvraag tot het vaststellen van de ontvangen subsidie. Deze, door uw bestuur ondertekende, aanvraag bestaat uit:
- Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;
- In het inhoudelijk verslag geeft u ook aan of en hoe u invulling heeft gegeven aan de voor uw sector geldende Governance Code (goed bestuur);
-Een financieel verslag waaruit blijkt welke lasten en baten met de verrichte gesubsidieerde activiteiten gepaard zijn gegaan. Dit financieel verslag mag zijn opgenomen in een jaarrekening, maar dient (ook) in dat geval zelfstandig leesbaar en te beoordelen zijn;
- De jaarrekening 2021, met behorend bestuursverslag;
- Een controleverklaring bij de jaarrekening 2021 conform artikel 15.2.d van de ASV.

31.    Wat is een Governance Code?

Een Governance Code biedt een kader voor goed bestuur en eventueel toezicht voor een specifieke sector. Zaken die kunnen zijn opgenomen betreffen onder meer: zijn de statuten van de stichting of vereniging up to date?, is het bestuur voltallig?, worden de bestuurstermijnen opgevolgd?, is er mogelijk sprake van (een schijn van) belangenverstrengeling binnen de organisatie? Een organisatie van een grotere en/of complexere omvang dient hier uitgebreider bij stil te staan dan een kleine vrijwilligersorganisatie.

32.    Zijn er voorwaarden gesteld aan de accountantsverklaring die we moeten laten opstellen?

Ja, de controleverklaring moet zijn opgesteld en getekend door een accountant die als openbaar accountant staat ingeschreven in het register van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en die als zodanig bevoegd is tot het afgeven van een dergelijke verklaring. Uit die controleverklaring moet expliciet en zonder voorbehoud blijken dat de subsidieontvanger aan alle in de jaarrekening opgenomen subsidies verbonden verplichtingen heeft voldaan, waardoor er sprake is van een rechtmatige besteding van die subsidies. Het door de accountant te volgen controleprotocol en te gebruiken modelverklaring zijn hier te vinden:

Controleprotocol bij ASV Hulst
Verklaring bij controleprotocol Hulst - geen toepassing WNT
Verklaring bij controleprotocol Hulst - met toepassing WNT

33.    Vanwege Corona zijn diverse geplande activiteiten niet doorgegaan. Hoe gaat de gemeente hiermee om?

Bij de beoordeling van de ontvangen verantwoording over het jaar 2021 zal rekening worden gehouden met de invloed van Corona op de uitvoering van de activiteiten en zal een gedegen afweging gemaakt worden in hoeverre dit tot een eventuele volledige of gedeeltelijke terugvordering van subsidie moet leiden.