Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Meest gestelde vragen

1.    Heeft het nieuwe subsidiebeleid ingrijpende gevolgen voor de subsidiering aan mijn vereniging?

2.    Ik heb gehoord dat er een nieuw subsidiebeleid komt in Hulst, wat betekent dat?

3.    Wat is een Asv?

4.    Waarom is er een nieuw subsidiebeleid?

5.    Voor welke sectoren is er nieuw subsidiebeleid?

6.    Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

7.    Wie kan er gebruik maken van een subsidieregeling?

8.    Moet ik een stichting of vereniging zijn om subsidie aan te kunnen vragen?

9.    Ik heb nog nooit subsidie aangevraagd. Komt mijn stichting of vereniging nu in aanmerking voor subsidie?

10.    Kan ik als individu ook subsidie aanvragen?

11.    Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

12.    Hoe kan ik subsidie aanvragen?

13.    Wat betekent de nieuwe regeling voor mijn vereniging?

14.    Voor wanneer moet ik subsidie voor het jaar 2022 aanvragen?

15.    Kan ik hulp krijgen om de subsidieaanvraag in te vullen?

16.    Moet ik nu een accountantsverklaring hebben?

17.    Kan ik voor meerdere jaren subsidie aanvragen?

18.    Hoe wordt mijn subsidieaanvraag beoordeeld?

19.    In het verleden ontvingen we subsidie op basis van het aantal leden. Blijft dat zo?

20.    Is het opgebouwde vermogen van onze vereniging van invloed op de subsidieaanvraag?

21.    Waar vind ik het aanvraagformulier?

22.    Wanneer kan ik een besluit op mijn subsidieaanvraag verwachten?

23.    Wij hebben veel leden en/of bezoekers die in België wonen, is dat van invloed op mijn subsidieaanvraag?

24.    Kan mijn vereniging naast een reguliere subsidie ook subsidie aanvragen voor een eenmalig evenement?

25.    Wordt bij het nieuwe subsidiebeleid rekening gehouden met het feit dat ik als organisatie personeel in dienst heb?

26. Is er een toelichting beschikbaar op de financiële gegevens die bij de aanvraag overgelegd dienen te worden?

1.    Heeft het nieuwe subsidiebeleid ingrijpende gevolgen voor de subsidiering aan mijn vereniging?

Vanaf het jaar 2021 gaan in de gemeente Hulst nieuwe regels gelden voor het aanvragen en verlenen van subsidies. Of dit tot ingrijpende gevolgen leidt voor een specifieke vereniging is niet eenduidig te beantwoorden. De gemeente verwacht dat het voor veel subsidie-ontvangende partijen uiteindelijk niet tot grote wijzigingen zal leiden. Omdat er veel vragen zullen zijn omtrent de nieuwe regels, vindt u onderstaand een overzicht van veelgestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden.

2.    Ik heb gehoord dat er een nieuw subsidiebeleid komt in Hulst, wat betekent dat?

In de gemeente Hulst is in 2020 een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Dit betekent dat er een nieuwe Algemene Subsidieverordening (Asv) is ingevoerd. Daarnaast gelden vanaf het jaar 2021 zes nieuwe subsidieregelingen.

3.    Wat is een Asv?

Om subsidies te geven, zijn er wetten en regels nodig. De gemeente Hulst heeft hiervoor de Algemene subsidieverordening Hulst 2020 (Asv 2020) ingevoerd. Samen met de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is dit de basis van de subsidieverstrekking.
De Asv 2020 bepaalt de regels voor het aanvragen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Deze regels geven aan waar alle betrokkenen zich aan moeten houden. De regels gelden voor de aanvragers en voor de gemeente zelf.
De Asv 2020 geldt als ‘kapstok’ waar de verschillende subsidieregelingen onder vallen. In deze subsidieregelingen worden per beleidsveld nadere regels gesteld.
De ASV 2020 en de subsidieregelingen moeten ervoor zorgen dat de subsidie die eenieder ontvangt voor de activiteiten, past bij de doelen die de gemeente Hulst wil bereiken. Kernwoorden hiervoor zijn: gericht op effectiviteit, inclusiviteit, transparantie en een strakke handhaving.

4.    Waarom is er een nieuw subsidiebeleid?

De oude algemene subsidieverordening (Asv) dateert al uit 2007. Sinds die tijd zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd in landelijke wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er door de jaren heen bij de gemeente Hulst diverse nieuwe subsidieregels toegevoegd, waardoor er uiteindelijk een lappendeken is ontstaan. Met de invoering van het nieuwe beleid voldoet de gemeente Hulst weer aan alle hedendaagse eisen. Ook komt er nu meer eenheid in de regels en is het helder dat de regels voor iedereen gelden.

5.     Voor welke sectoren is er nieuw subsidiebeleid?

Er zijn zes subsidieregelingen opgesteld, voor:
-    Kunst & Cultuur;
-    Maatschappij, Welzijn & Zorg;
-    Milieu, Dier & Natuur;
-    Onderwijs;
-    Ontspanning, Recreatie, Toerisme & Economie;
-    Sport.

6.    Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die naar verwachting voldoende bijdragen aan het realiseren van het gemeentelijk beleid. Verder is van belang dat de activiteiten in principe voor alle inwoners van gemeente Hulst toegankelijk zijn en dat u redelijkerwijs kunt aantonen dat u de subsidie nodig heeft om de activiteiten uit te kunnen voeren. Per subsidieregeling kunnen nog aanvullende voorwaarden zijn gesteld.

7.    Wie kan er gebruik maken van een subsidieregeling?

Elke vereniging, stichting of (soms) burger met een goed initiatief kan een aanvraag indienen. De gemeente beoordeelt uiteindelijk of er gebruik kan worden gemaakt van de regeling.

8.    Moet ik een stichting of vereniging zijn om subsidie aan te kunnen vragen?

Het geniet de voorkeur dat een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting of vereniging de subsidie aanvraagt (rechtspersoon). In sommige gevallen kan een individu of een groep individuen (natuurlijke personen) in aanmerking komen voor subsidie. Voor deze laatste groep geldt altijd dat de aanvraag de 1.000 euro niet te boven kan gaan.

9.    Ik heb nog nooit subsidie aangevraagd. Komt mijn stichting of vereniging nu in aanmerking voor subsidie?

Het maakt voor het aanvragen van subsidie niet uit of u al eerder geld heeft ontvangen. Uw aanvraag wordt op de inhoud beoordeeld.

10.    Kan ik als individu ook subsidie aanvragen?

Voor culturele evenementen bestaat de mogelijkheid om als individu subsidie aan te vragen. Het bedrag dat u kunt aanvragen kan niet hoger zijn dan 1.000 euro.

11.    Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

De gemeente stelt jaarlijks vast hoeveel subsidie er per regeling beschikbaar komt. Dit wordt altijd in het najaar voorafgaand aan een subsidiejaar besloten (dus in het najaar jaar 20xx voor het subsidiejaar 20xx+1).

12.    Hoe kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen door het daarvoor beschikbare aanvraagformulier in te vullen. Op het formulier ziet u welke vragen moeten worden beantwoord. Ook leest u daar welke stukken u verder dient mee te sturen.

13.    Wat betekent de nieuwe regeling voor mijn vereniging?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden; er zijn in de gemeente Hulst veel verschillende verenigingen. In algemene zin kan wel worden gezegd dat de nieuwe regeling betekent dat de subsidieaanvraag meer dan voorheen op de inhoud wordt beoordeeld. Er gaat gericht worden bezien of de door u georganiseerde activiteiten voldoende maatschappelijke meerwaarde hebben. U kunt overigens zelf aangeven hoe u deze meerwaarde ziet.

14.    Voor wanneer moet ik subsidie voor het jaar 2022 aanvragen?

Voor subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt dient de (volledig ingevulde) aanvraag voor 1 oktober 2021 ingediend te zijn. De subsidieaanvraag voor andere (kortdurende) activiteiten moet tussen de 10 en 14 weken voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit ingediend zijn.

Indien de subsidieaanvraag voor een (kortdurende) activiteit de 1.000 euro niet te boven gaat, geldt soms een aanvraagtermijn van maar 6 weken. Neem voor dit specifieke geval contact op met de gemeente Hulst.

15.    Kan ik hulp krijgen om de subsidieaanvraag in te vullen?

De gemeente Hulst begrijpt dat het even wennen zal zijn om het nieuwe formulier van de subsidieaanvraag in te vullen. De gemeente heeft dan ook een aantal digitale workshops georganiseerd voor de verenigingen en stichtingen die subsidie willen aanvragen. Deze digitale workshops zijn terug te zien op het you-tube kanaal van de Gemeente Hulst. Daarnaast kunt u uiteraard altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen de gemeente of via het algemene telefoonnummer.

16.    Moet ik nu een accountantsverklaring hebben?

Als u meer dan 50.000 euro subsidie heeft ontvangen, moet u bij de eindverantwoording een jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring meesturen. Het betreft dan een controleverklaring van een openbaar accountant. Nieuw is dat de gemeente voorschrijft welke modelverklaring uw accountant moet gebruiken en welk protocol hij of zij dient te volgen. Neem hiervoor in een vroegtijdig stadium contact op met de gemeente. Als vooraf duidelijk is wat uw accountant wel moet en (vooral ook) niet hoeft te controleren, kan het u besparen in de kosten.

17.    Kan ik voor meerdere jaren subsidie aanvragen?

In voorkomende gevallen is het mogelijk voor meerdere jaren subsidie aan te vragen. Het betreft echter maatwerk, dus neem tijdig hiervoor contact op met de gemeente Hulst. Een meerjarige subsidie zal altijd worden toegekend onder het voorbehoud dat er in de begroting van de gemeente ook na het eerste jaar voldoende geld wordt vrijgemaakt.

18.    Hoe wordt mijn subsidieaanvraag beoordeeld?

In het formulier van de subsidieaanvraag zijn inhoudelijke vragen geformuleerd. Op de antwoorden die u geeft, wordt de aanvraag beoordeeld. Bij het geven van de antwoorden heeft u onder meer de mogelijkheid om uit te leggen wat de meerwaarde van uw activiteit is voor de Hulster samenleving.

19.    In het verleden ontvingen we subsidie op basis van het aantal leden. Blijft dat zo?

Het systeem dat verenigingen subsidie krijgen op basis van het aantal leden stopt. Zoals al is aangegeven in de antwoorden op eerdere vragen: de gemeente beziet en beoordeelt de maatschappelijke meerwaarde van de activiteiten.

20.    Is het opgebouwde vermogen van onze vereniging van invloed op de subsidieaanvraag?

Het subsidiebeleid is erop gericht om te ondersteunen als een organisatie geen geld heeft voor activiteiten die wel relevant zijn. In die zin kan het opgebouwd vermogen van een vereniging van invloed zijn op de beoordeling van de subsidieaanvraag. Het is aan de vereniging zelf om hier inzicht in te geven. Het is goed om met de gemeente hierover in gesprek te gaan.

21.    Waar vind ik het aanvraagformulier?

Het aanvraagformulier komt online beschikbaar op de website van gemeente Hulst.

22.    Wanneer kan ik een besluit op mijn subsidieaanvraag verwachten?

De gemeente doet uiteraard haar uiterste best om uw aanvraag snel in behandeling te nemen en u antwoord te geven. U kunt daarbij helpen door het aanvraagformulier volledig in te vullen en te voorzien van de benodigde bijlagen. Als er onduidelijkheden zijn, kunt u gewoon alvast contact opnemen. Bij aanvragen voor een subsidie voor een kalenderjaar moet de gemeente uiterlijk op 31 december van het voorafgaande jaar een besluit nemen, voor de overige aanvragen binnen 16 weken.

23.    Wij hebben veel leden en/of bezoekers die in België wonen, is dat van invloed op mijn subsidieaanvraag?

In de kern is het subsidiebeleid bedoeld voor de inwoners van de gemeente Hulst. Maar er kunnen inhoudelijk argumenten zijn waardoor het relevant is dat er bepaalde activiteiten worden georganiseerd waarbij het minder uit maakt waar de deelnemers wonen. U kunt deze argumenten weergeven in het aanvraagformulier. Uiteindelijk zal een goede afweging moeten worden gemaakt.

24.    Kan mijn vereniging naast een reguliere subsidie ook subsidie aanvragen voor een eenmalig evenement?

Voor een vereniging die jaarlijks subsidie ontvangt, is het niet uitgesloten om een subsidie aan te vragen voor een specifieke activiteit. Wel zal duidelijk moeten worden gemaakt waarom die activiteit voldoende relevant is en waarom deze niet kan worden gefinancierd uit de jaarlijkse subsidie of uit het eigen vermogen van de vereniging.

25.    Wordt bij het nieuwe subsidiebeleid rekening gehouden met het feit dat ik als organisatie personeel in dienst heb?

Een subsidieaanvraag gaat inhoudelijk worden beoordeeld. Het is voor u en voor de gemeente van belang om duidelijk te maken wat de maatschappelijke meerwaarde is van de activiteiten van uw organisatie en waarom u dus een subsidieaanvraag

26. Is er een toelichting beschikbaar op de financiële gegevens die bij de aanvraag overgelegd dienen te worden?

Op 3 juni 2021 vond er een digitale workshop plaats die hierop specifiek inging. Deze is na te zien op het gemeentelijk you-tube kanaal. Tevens is er een toelichtende memo beschikbaar.