Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Jaarverslag Wmo-raad 2015

JAARVERSLAG 2015

Afbeelding 1Afbeelding 2Afbeelding 3

JAARVERSLAG Wmo-raad 2015INHOUDSOPGAVE

 1. Inleiding

 2. Samenstelling Wmo-raad

 3. Taak van de Wmo-raad

 4. Vergaderingen van de Wmo-raad

 5. Samenwerking / contacten Wmo-raad

 6. Adviesaanvragen, gevraagd en ongevraagd

 7. Tot slot

 8. Financiële verantwoordingDd:2 februari 2016JAARVERSLAG Wmo-raad Hulst 2015 1. Inleiding

Op 1 jan. 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 van kracht geworden, als opvolger van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007.. . De wet verplicht de gemeenteraad een plan vast te stellen, dat richting geeft aan het beleid en de uitvoering ervan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het Besluit maatschappelijke ondersteuning Hulst 2015 vastgesteld waarin alle bedragen en bijzonderheden staan welke van toepassing zijn voor diverse vormen van ondersteuning. Daarnaast is de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Zeeuws-Vlaanderen door de gemeenteraad vastgesteld waarin de spelregels staan voor het verkeer tussen de burgers en de gemeente op het terrein van de Wmo. Het Wmo-beleidsplan van de gemeente Hulst, welke bestaat uit de verdieping kadernota en onderliggende beleidsnota’s.In de achter ons liggende jaren voerde de gemeente op de meeste terreinen, die in de kadernota zijn omschreven, al beleid. Er zal dan ook steeds worden gekeken naar het bestaande beleid, om vervolgens richting te geven aan de toekomst.

De hulpvraag van de burger staat centraal in de nieuwe Wet. De gemeente dient een onderzoek in te stellen naar de behoefte van de burger, de eigen kracht van de hulpvrager en de mogelijkheden voor ondersteuning uit diens sociale netwerk. De hulpvrager kan daarbij een beroep doen op onafhankelijke cliëntenondersteuning. Ook kan de hulpvrager een persoonlijk plan aan de gemeente aanbieden.

Het College van burgemeester en wethouders Hulst hebben er voor gekozen de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning onder te brengen bij de stichting Hulst voor Elkaar. De gemeente plaatste zich met dit besluit op afstand van de uitvoering; het beleid bleef bij de gemeente. In 2015 bleek dat niet duidelijk was, hoe de bevoegdhedenverdeling in de praktijk uitwerkte. De indruk bestond dat de gemeente duidelijk meestuurde met de te nemen individuele beslissingen. Om deze reden hebben wij in juli bij een overleg over de cliëntenondersteuning gevraagd inzicht te krijgen in de overeenkomst tussen de gemeente en st. Hulst voor Elkaar . Het antwoord was met enige aarzeling: ja, maar wel geanonimiseerd. Ons antwoord was dat voor dat laatste begrip was. Toen eind augustus geen informatie dienaangaande was ontvangen heeft de Wmo-raad ervoor gekozen een beroep te doen op de WOB. Wij zijn van mening dat voor een goede communicatie tussen gemeente en burger dergelijke overeenkomsten openbaar dienen te zijn. Wij gaan er dan ook van uit dat de overeenkomst voor 2016 eerder tot stand wordt gebracht en vervolgens aan ons en de burgers ter kennis wordt gebracht.

Voor de Wmo-raad was de keuze voor scheiding van uitvoering en beleid door de gemeente aanleiding om structureel een alternerend overleg te plannen met de directeur van de st. Hulst voor Elkaar naast de vier keer per jaar met de wethouder. Hierbij gaat het om de wijze van uitvoering van hetgeen in de verordening maatschappelijk ondersteuning resp jeugdhulp is bepaald; indien daar in de toekomst andere onderdelen van het sociaal domein bij st HvE worden ondergebracht ook daarvoor. Van onze bevindingen zullen wij middels een advies aan uw bestuur kennis geven.

De Wmo hecht veel waarde aan het betrekken van de bewoners bij de totstandkoming van het Wmo beleid. Voor deze belangenbehartiging gebruikt de Wmo de term “Burgerparticipatie”. De gemeente Hulst heeft ervoor gekozen om de burgerparticipatie op een efficiënte wijze vorm te geven en een Wmo-raad in het leven geroepen.

2. Samenstelling van de Wmo-raad

De Wmo-raad kent 7 leden, waaronder een onafhankelijke voorzitter.

Zes leden worden voorgedragen door zes organisaties te weten:

de cliëntenraad Sociale Zekerheid,

de cliëntenraden Curamus en Tragel,

de dorps- en wijkraden,

de Jongerenraad,

de Seniorenraad,

het platform Drempelvrij Hulst

Naast zes leden worden ook 6 plaatsvervangende leden voorgedragen die bij ontstentenis van het lid in diens plaats treden.De leden van de Wmo-raad

Dhr P.A.T.M. Brand, onafhankelijk voorzitter

Mw T. van der Veeken, de cliëntenraad Sociale Zekerheid, tot 31 oktober 2015,

Dhr. L.Brusselaers, de cliëntenraad Sociale Zekerheid, vanaf 27 november 2015,

Mw R. Akkerman, de cliëntenraden Curamus en Tragel,

Dhr R.E.M. Asselman, de dorps- en wijkraden,

Mw I.Martens, de Jongerenraad, tot 27 november 2015,

Mw.I.Marcus-Mangnus, vanaf 27 november 2015

Dhr E. Ruymbeek, de Seniorenraad,

Dhr A. Reunis, de St Gehandicaptenbeleid Hulst, thans Platform Drempelvrij Hulst

De plaatsvervangende leden van de Wmo- raad


Dhr R. van der Zee, de cliëntenraad Sociale Zekerheid, in de periode van

1 april 2015 tot 27 november vervangen door dhr.L.Brusselaers

Mw L. Allaerts, de cliëntenraden Curamus en Tragel,

Dhr T.Huiskamp, de dorps- en wijkraden,

Mw A.Beun, de Jongerenraad,

Dhr A. Neve, de Seniorenraad,

Mw L. van Hoven- van Hove, namens Drempelvrij Hulst


Mw R. Akkerman vervulde de functie van penningmeester.

Dhr P. Brand vervulde tevens de functie van secretaris.

De functie van notulist is vervuld door mw. P. Schelle.

In de periode juli tot oktober is zij vervangen door mw .N. van Bambost

Het lid Asselman en de plv-leden Allaerts en Huijskamp zijn in 2015 voor een periode van 4 jaar herbenoemd.


3. Taak van de Wmo-raad

De Wmo-raad heeft tot taak om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over het Wmo beleid. Het betreft zowel de ontwikkeling van het beleid als de evaluatie van de uitvoering en is gericht op het hele Sociaal Domein.. In de dagelijkse praktijk werkt de Wmo- raad samen met andere adviesorganen van de gemeente.

4. Vergaderingen Wmo-raad

In 2015 vergaderde de Wmo-raad 10 maal. De vergaderingen hadden een vaste structuur met enkele vaste agendapunten. Gelet op de ontschotting van het Sociaal Domein is de inbreng door de leden van aandachtspunten vanuit de achterban een belangrijk agendapunt.

De aanwezigheid van leden en plaatsvervangende leden is in het verslagjaar 2015 hoog geweest (84% bij de leden en daarenboven 70 % bij de plv-leden). NB De plaatsvervangende leden krijgen alle stukken en worden altijd uitgenodigd voor de vergaderingen. Voor het overleg met de wethouder zijn de percentages 60% resp.33 %.

In het verslagjaar zijn de vergaderingen van de Wmo-raad regelmatig aangekondigd onder de Mededelingen van de gemeente Hulst in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad. Dit heeft geleid tot enig bezoek van de vergaderingen door derden. Regelmatig is gewezen op de mogelijkheid zelf ook iets in te brengen. Een enkele keer is daar gebruik van gemaakt. We zullen doorgaan met het aankondigen van de onderwerpen in onze vergaderingen.


Belangrijkste onderwerpen besproken tijdens de vergaderingen:

27 jan.

 • Hulst voor Elkaar. Uitgenodigd de heer A.van de Abeele,directeur

 • Beleidsplan Wmo 2015-2016 .

 • Jaarverslag 2014.

 • Dienstverleningsmodel

24 febr.

 • Jongerenwerk; uitgenodigd Timo Knieriem, Hulst voor Elkaar.

 • Website gemeente Hulst

 • Overleg met Platform Drempelvrij Hulst over informatiebijeenkomst.

 • Tafeltje Dekje.

 • Verslag bijeenkomst werkgroep Wmo-inkoop

31 mrt.

 • Bijeenkomsten Samenwerkingsverband Hulst voor Elkaar.

 • Onafhankelijke Cliëntenondersteuning

 • Ambassadeurs We Helpen.

 • Vervoer.

28 april

 • Maatschappelijke stages.

 • Dethon.

  • Bijeenkomst Platform Drempelvrij Hulst..

  • Vervoer; gesprek met wethouders.

26 mei

 • Enquête Vervoer Platform Drempelvrij Hulst.

 • Agenda College Zorg en Welzijn.

 • Brief aan adviesraad Wmo Terneuzen.

07 juli

 • Kwaliteitsbeleid; rol van de gemeente..

 • Agenda College Zorg en Welzijn.

 • Beschermd wonen.

 • Advies mantelzorgcompliment resp advies Jongerenwerk..

25 aug.

  • Mantelzorgcompliment.

 • Begroting 2016 Wmo-raad.

 • Beschermd wonen

 • Eigen bijdragen Wmo.Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning.


29 sept.

 • Kwaliteit uitvoering Wmo 2015.

 • Eigen bijdragen.

 • Cliëntenraadpleging Zorg naar gemeenten.

 • Verslag gesprek over Plushulp


28 okt.

 • Themakaarten: Eenzaamheid,Jeugd en Huiselijk geweld.

 • Uitvoering passend onderwijs.

 • Gesprek met directeur Tragelzorg.

 • Beschermd wonen..

25 nov.

 • Themakaarten: Armoedebeleid, PGB, Cliëntenparticipatie.

 • Bestek Wmo-vervoer.

 • Werkgroep inkoop

 • College Zorg en Welzijn.


Overlegvergaderingen Wmo-raad met de wethouder.

In 2015 is er 4 maal ( 16 maart, 8 juni, 12 oktober en 14 december) overleg geweest met de portefeuillehouder voor de Wmo, wethouder F. van Driessche. Eenmaal is ook wethouder Totte bij het overleg aanwezig geweest. Onderwerpen: Jaarverslag Wmo-raad 2014,Jongerenwerk,Openbaar vervoer,Onafhankelijk cliëntondersteuning, Tafeltje Dekje,Begeleiding,Dagbesteding, Kwaliteitsborging inkoop, Website gemeente, Mantelzorgcompliment,Herkenbaarheid en bereikbaarheid Hulst voor Elkaar,Beschermd wonen, Dethon,Sabewa,Overeenkomst gemeente –Hulst voor Elkaar, Eigen bijdragen,Wmo-vervoer, Bestrijding eenzaamheid, Armoedebeleid, Informatievoorziening, Pleegzorg. Sommige onderwerpen zijn meerdere malen aan de orde geweest.

Het contact over de voortgang van zaken vond veelal plaats met de beleidsambtenaar van de gemeente. Zij informeerde de Wmo-raad over allerlei zaken betreffende de Wmo in brede zin. Als Wmo-raad konden we ook met allerlei vragen bij haar terecht. De Wmo-raad heeft deze contacten zeer gewaardeerd en als nuttig ervaren. In 2015 is de raad op verschillende punten gevraagd mee te denken in de beleidsontwikkeling. We vinden dit een positieve ontwikkeling.
5. Samenwerking / contacten Wmo-raad.Het samenwerkingsverband Hulst voor Elkaar heeft in 2015 niet gefunctioneerd.

Wij betreuren dit in hoge mate. Wij verwachten dat begin 2016 het samenwerkingsverband nieuw leven ingeblazen zal worden. De Wmo-raad zal zich daarvoor inzetten. Wij hechten hieraan voor het leggen van nieuwe verbindingen tussen zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, andere betrokken organisaties zoals corporaties, huisartsen, scholen etc. teneinde een groot aantal maatschappelijke vragen van een concreet antwoord te voorzien.Samenwerking Wmo-raden Zeeuws-Vlaanderen. Op dit gebied zijn er geen ontwikkelingen geweest.

Een groot aantal leden hebben externe bijeenkomsten bezocht :

Veranderingen in de Zorg, Vervoer met Provincie en Connexxion, Mantelzorgcafe in Hulst,Overleggroep van Kleine Kernen Zeeland, We helpen in Hulst, Tragelzorg, Goed leven, Sociale Veiligheid, St. Mentorschap en Mezzo.6. Adviesaanvragen

Ongevraagdadvies is uitgebracht naar aanleiding van:

Openbaar vervoer

Beschermd wonen

Uitvoering toegang jeugdhulp

Uitbreiding Jongerenwerk

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Kwaliteitsbeleid Wmo-2015

Eigen bijdragen Sociaal Domein

Pleegzorg in Zeeland

Het onderwerp TTIP is onder de aandacht gebracht van de gemeenteraad en de Koepel Wmo-raden.

Gevraagd advies is uitgebracht naar aanleiding van:

Mantelzorgcompliment


De raad heeft in 2015 een schriftelijk (Wob)verzoek gedaan voor het verstrekken van informatie, anders dan in de adviezen.

Van de gemeente is geen informatie ontvangen over de resultaten van de keukentafelgesprekken.Ontvangen antwoorden op (eerdere) adviezen:

Openbaar vervoer

Verzoek uitbreiding jongerenwerk

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Eigen bijdragen sociaal domein

Mantelzorgcompliment

Beschermd wonen

Pleegzorg in Zeeland

De afspraak dat voor beantwoording de termijn van dertig dagen gehanteerd zal worden, wordt nog niet nageleefd. Wel is vooruitgang in deze geboekt.

7. Tot slot

Het zesde jaar was voor de huidige Wmo-raad een jaar van daadwerkelijke verandering.

Het gebrek aan kwantitatieve en kwalitatieve informatie is als storend ervaren. Ontvingen wij in het verleden tenminste een keer per kwartaal een overzicht van de resultaten van de keukentafelgesprekken in 2015 niets daarvan.

Posititief vinden wij het betrekken van de raad bij de voorbereiding van het beleid cq de uitvoering zoals met het inkoopbeleid, contract Wmo-vervoer 2016.

Over een vroege evaluatie van de processen die voor 2015 in gang zijn gezet hebben we geen informatie ontvangen. We gaan er vanuit dat de grote hoeveelheid werk besteed aan herindicaties in 2016 tot het verleden behoort en de aandacht meer gericht zal worden op directe ondersteuning van burgers, voor de toegang.

De informatie van de gemeente komt nog steeds laat. Er moet nog te vaak om gevraagd worden. De discussies in het overleg met de wethouder zijn als open en constructief ervaren. Er was meer interactie. Wij gaan er vanuit dat wij in de komende jaren op deze manier verder kunnen werken.

8. Financiële verantwoording Wmo-raad Hulst 2015Inkomsten

Saldo per 1-1-2015 € 555,60

Rente in 2014 € 5,22

Ontvangen van gemeente € 5000,00

Totaal € 5560,82Uitgaven

Presentiegelden € 2505,00

Reiskostenvergoeding € 581,10

Kosten secretariaat € 536,03

Parkeer/tunnelkosten € 53,10

Bloemen/cadeau etc. €

Vergaderkosten € 713,90

Notulist € 500,00

Abonnementen/Bijeenkomsten/cursus/onder- 172,50

steuning en evt. sprekers €

Bankkosten € 130,23 __________________

Totaal € 5191,86

Niet bestede middelen 2015 € 368,96

Hiervan staat op een spaarrekening : € 90,94

enhet saldo op de bankrekening is: € 278,02P.A.T.M.Brand, VoorzitterMw. R.Akkerman,Penningmeester9

9