Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

 

Deze maatregel (NOW genaamd) vervangt de werktijdverkorting (WTV). De WTV wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe NOW-regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’. Hiervoor kan een voorschot van het UWV worden ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens drie maanden.

Als u al een aanvraag voor werktijdverkorting had gedaan, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. U hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

Werktijdverkorting kunt u niet meer aanvragen. Die regeling is gestopt omdat die niet snel genoeg was, en niet goed toepasbaar op de uitzonderlijke situatie rond de coronacrisis. Als u al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Als u wilt verlengen, stapt u over naar de nieuwe regeling.

Het is nu mogelijk om NOW aan te vragen wanneer de gemeente Hulst voor een werknemer loonkostensubsidie betaalt.  Indien u als werkgever loonkostensubsidie ontvangt van de gemeente, dient u bij ons een melding doen van de NOW-toekenning.

Voor werknemers die onder de regeling vallen, betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet omdat de regeling losstaat van de Werkloosheidswet (WW). Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Dit zijn de voorwaarden voor de tegemoetkoming:
•    Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen;
•    De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
•    De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig kan worden verlengd met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
•    De regeling is van toepassing op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
•    De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitwerkt:
     o    indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
     o    indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
     o    indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
•    Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
•    Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
•    Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
•    Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Meer informatie vindt u op Ondernemersplein