Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Let op! Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen.
U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken. De gemeente Hulst helpt u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u op werkdagen contact opnemen met tel. 14 0114.

De inkomensondersteuning wordt verleend voor ten hoogste drie aaneengesloten kalendermaanden en ziet uitsluitend op de maanden maart tot en met augustus 2020.

TOZO betreft een tijdelijk regeling voor ondersteuning voor zelfstandig ondernemers om de klap van de inkomstenderving naar aanleiding van het coronavirus op te vangen. Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:

1.    Algemene bijstand: maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum voor levensonderhoud
2.    Bedrijfskapitaal: eenmalig bedrijfskapitaal (een lening) tot maximaal 10.157 euro.

De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud, de algemene bijstand, is een gift in de vorm van een bedrag om niet. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet hoeft dit bedrag later niet te worden terugbetaald.

Met de regeling kunnen zelfstandig ondernemers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Net als de Bbz wordt deze regeling uitgevoerd door de afdeling Samenleving van de gemeente Hulst.

WIE KOMT IN AANMERKING?
Aan de uitkering zijn een aantal voorwaarden verbonden:
•    u bent gevestigde zelfstandige;
•    u woont in de gemeente Hulst;
•    u bent minimaal 18 jaar tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd;
•    u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
•    het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
•    uw bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
•    U bent vóór 17/03/20 - 17u45 gestart met de onderneming en ingeschreven bij KvK en voldoet aan het urencriterium (u bent minimaal 1.125 uur per jaar of 23.5 uur per week werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep)

AANVRAGEN
U kunt hier uw aanvraag doen.

VOORWAARDEN
Om aanspraak te maken op één of beide vormen van ondersteuning dient u de gemeente van documentatie te voorzien. Voor de algemene bijstand is dat beperkt, voor de lening bedrijfskapitaal iets uitgebreider.

Mee te sturen documentatie aanvraag algemene bijstand;
- Kopie geldig ID-bewijs of paspoort van u en uw partner (rijbewijs geldt niet als identiteitsbewijs!)
- Uitrekstel KvK
- Kopie bankpas of bankafschrift met duidelijk leesbaar het rekeningnummer dat u ook in de aanvraag benoemd
- indien u een partner heeft ook een verklaring van uw partner; verklaring.

Mee te sturen documentatie aanvraag lening bedrijfskapitaal om aan te tonen dat er sprake is van een liquiditeitsprobleem:
- Actuele saldi bankrekeningen, zowel privé als zakelijk. (Niet de rekeningen die op naam staan van uw echtgeno(o)t(e) / partner)
- Overzicht van vaste maandelijkse lasten van de onderneming
- Overzicht openstaande facturen

VERSCHIL MET REGULIERE AANVRAAG BBZ?
Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:
•    De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent, wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is
•    Daarmee wordt binnen vier weken voor een periode van maximaal drie maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat dertien weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden   gewerkt
•    De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal 1.503,31 euro per maand (netto)
•    Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.
•    De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt. De ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets
•    Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen
•    De rente van de lening bedraagt 2% per jaar gedurende de hele looptijd van de lening. De looptijd van de lening is ten hoogste drie jaar.
 
Zie hier voor meer informatie voor ondernemers op onze website.

Uw partner dient tevens een verklaring in te vullen bij de aanvraag.g