Zicht op impact corona voor ondernemers Hulst

Hoe gaat het met onze ondernemers in deze coronatijd? Wat voor consequenties heeft de crisis voor hen? En zijn de diverse maatregelen die al getroffen zijn voldoende of is er nog meer vraag naar ondersteuning? Dat wilde het college van burgemeester en wethouder van Hulst graag weten. Daarom werd gemeentebreed in juni 2020 een enquête gehouden. De resultaten van de enquête zijn nu voorhanden. Hieruit blijkt onder andere dat de meeste bedrijven een matige tot grote impact ervaren van de coronacrisis.

Tot dus ver
De afgelopen maanden activeerde het gemeentebestuur van Hulst al de nodige maatregelen. Zo wordt momenteel geen precariobelasting voor terrassen geheven en werden kosteloos gedoogbeschikkingen verstrekt voor het uitbreiden van horecaterrassen. Dit jaar is er ook geen sprake van reclamebelasting. Verder wordt gepast omgegaan met het heffen van evenementenleges. Hulst schoof zich ook achter het coulant omgaan met de gemeentebelastingen door Sabewa Zeeland. De uitvoering van de landelijke regelingen – waaronder TOZO – kreeg hoge prioriteit in Hulst. Tenslotte werd, nog voor de Nederlands-Belgische grens werd heropend, een marketingcampagne gelanceerd met focus op de Belgische klandizie.
Aan de hand van de resultaten van de enquête gaat het gemeentebestuur kijken waar ondernemers eventueel nog extra tegemoet kunnen worden gekomen.

Deelnemers enquête
120 ondernemers namen deel aan de enquête. Dit zijn ondernemers vanuit de gehele gemeente, wel voert de kern Hulst de boventoon. Het merendeel waren bedrijven met twee tot negen medewerkers. Van de respondenten is zo’n 33% ZZP-er. Ongeveer de helft van de bedrijven die de enquête hebben ingevuld, zitten in de detailhandel en horeca. De rest is heel verspreid; het gaat van landbouw tot sport & recreatie.

Impact
De impact die door de respondenten wordt ervaren, bestaat vooral uit beperkingen door overheidsmaatregelen en door het wegvallen van vraag/afzetmarkt. Men ervaart bovenal dat er minder klanten zijn en daardoor verlies van omzet.

Financiële gevolgen
Een kleine 10% van de deelnemers aan de enquête geeft aan geen financiële schade te hebben. Voor 75% van de bedrijven die gereageerd hebben, ligt de schade tussen 5.000 euro en de 250.000 euro. Bij ruim 8% ligt dat bedrag nog hoger.  
Circa 38% komt door de financiële gevolgen van de coronacrisis - naar hun eigen inschatting - niet in financiële problemen. Zo’n 32% kan dat op dit moment nog niet inschatten en 12% geeft aan nu al in de financiële problemen te zitten.

Behoeften
40% van de respondenten geeft aan geen behoefte aan ondersteuning te hebben. De overige deelnemers geven aan behoefte te hebben aan bijvoorbeeld landelijke en lokale maatregelen, uitstel van belastingen & heffingen en aan hulp bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf.
De ondersteuningsmaatregelen van het Rijk zijn bij bijna alle bedrijven bekend en ongeveer 73% weet ook hoe ze aan te vragen.
Bij ruim de helft van de bedrijven zorgt de coronacrisis niet voor wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten, 21% heeft al wijzigingen doorgevoerd en de rest denkt er over na.

Volledige enquêteresultaten