Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 4568PN 4
Publicatiedatum
07-08-2019
Einddatum
11-09-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij op verzoek van P.J.M. de Gendt V.O.F. op grond van artikel 2.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschrift(en) vast te stellen ten behoeven van P.J.M. de Gendt V.O.F., gelegen aan de Zorgdijk 4 te Nieuw Namen.

Beschrijving

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor P.J.M. de Gendt V.O.F.
Het besluit heeft betrekking op het lozen van hemelwater.

Procedure

Belanghebbenden kunnen tot en met 11 september 2019 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.  Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.  

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevr. C.L.P.M. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 5993 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP190033/00221812.