Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bestemmingsplan Parallelweg 2 te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4568PS 2
Publicatiedatum
24-12-2019
Einddatum
04-02-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 12 december 2019 het bestemmingsplan Parallelweg 2, Nieuw Namen gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het bestemmingsplan betreft het wijzigen van de bestemming Bedrijf in Agrarisch, het uitbreiden van het bouwvlak en het verhogen van het maximum bebouwingspercentage.

De wijzigingen hebben in ieder geval betrekking op:
- Het toevoegen van een Aerius berekening om aan te tonen dat het plan geen negatieve invloed heeft van stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden;
- Het opnemen van een bepaling in de regels van het bestemmingsplan betreft het voorkomen van de oprichting van een kwetsbaar object ter plaatse van de PR 10-6 contour van de planologisch relevante buisleiding(en);

Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de ‘Notitie zienswijzen en ambtshalve wijzigingen‘ behorend bij het vaststellingsbesluit.

Procedure

Het besluit van de gemeenteraad, de notitie  ‘Beantwoording zienswijzen en overzicht ambtshalve wijzigingen’, en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Parallelweg 2, Nieuw-Namen’ liggen van 24 december 2019 tot en met 4 februari 2020 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitenparallelw2-001V.

Beroep

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht kan binnen de termijn van 25 december 2019 tot en met 4 februari 2020 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, bereikbaar via tel. 14 0114.