Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bouwkosten, betaald parkeren en leges

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
23-12-2019
Einddatum
03-02-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, en/of het bepaalde in het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend, dat de navolgende besluiten op 17 december 2019 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst  zijn genomen.

Beschrijving

Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid en regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan. Aanbevolen wordt om bij “Uw zoekterm(en)” de titel of een gedeelte van de titel van hetgeen u zoekt, in te vullen en vervolgens direct te gaan naar de “Aanvullende zoekcriteria”. Bij “Type organisatie(s)” selecteert u “Gemeente” met een bevestiging; bij “Publicerende organisatie(s)” vult u Hulst in, waarna u Hulst selecteert als dat wordt getoond. U bevestigt vervolgens de selectie. Klik onderaan de ingevulde pagina op “Start zoekopdracht”.

- Het besluit tot vaststelling van het Overzicht Bouwkosten 2020 ten behoeve van de berekening voor de bouwleges-toets; citeertitel: “Overzicht bouwkosten 2020”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van het Overzicht Bouwkosten 2019; Inwerkingtreding en intrekking: telkens met ingang van 1 januari 2020; Overgangsrecht: zoals in het besluit is bepaald;
- Het besluit tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020 op grond van de Parkeerverordening 2020 en op grond van de Verordening Parkeerbelastingen 2020; citeertitel: “Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019; Inwerkingtreding en intrekking: telkens met ingang van 1 januari 2020; Overgangsrecht: zoals in het besluit is bepaald;
- Het besluit tot vaststelling van de tariefswijziging van verstrekkingen uit de basisregistratie personen en kansspelen in de Tarieventabel Legesverordening 2020, zoals is besloten op basis van artikel 9 zoals het staat vermeld in de Legesverordening 2020: citeertitel “Eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2020”; telkens met ingang van 1 januari 2020; Overgangsrecht: zoals in het besluit is bepaald.

Procedure

Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de Gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.