Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Maatschappelijke ondersteuning 2020

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
23-12-2019
Einddatum
03-02-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166, bekend, dat het navolgende besluit op 17 december 2019 door het college van burgemeester en wethouders van Hulst is genomen.

Beschrijving

Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid & regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan en te kiezen voor “Gemeenteblad”; bij “Publicerende organisatie(s)” de organisatienaam “Hulst” in te voeren en te selecteren. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken.

- Het besluit d.d. 17 december 2019 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst tot vaststelling van het “Besluit maatschappelijke ondersteuning Hulst 2020” inclusief bijbehorende toelichting; tevens bevattende het besluit tot intrekking van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hulst 2019, dat door het college werd vastgesteld bij besluit d.d. 18 december 2018 ; inwerkingtreding en intrekking telkens op 1 januari 2020.

Procedure

Dit besluit ligt ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.

 

Nadere toelichting

Burgers die een maatwerkvoorziening Wmo ontvangen betalen een eigen bijdrage. De maximaal te betalen eigen bijdrage per maand is opgenomen in onderstaande tabel. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Informatie over de eigen bijdrage is verkrijgbaar op de website van het CAK www.hetcak.nl.

 

Gezinssituatie

Maximum bijdrage

per maand

Eenpersoons huishouden

€ 19,00

Meerpersoons huishouden, niet pensioengerechtigd

    0,00

Meerpersoons huishouden, pensioengerechtigd

€ 19,00

Beschermd Wonen (intramuraal)

inkomensafhankelijk

 

Tarieven 2020

Benaming

ZIN tarief (max)

Pgb (max.)

Eenheid

Huishoudelijke Hulp

€   25,80

€   16,00

Uur

Huishoudelijke Zorg

€   27,00

€   16,00

Uur

Individuele begeleiding

€   49,80

€   36,90

Uur

Gespecialiseerde individuele begeleiding

€   82,20

€   60,75

Uur

Reguliere dagbesteding

€   36,80

€   27,00

Dagdeel

Gespecialiseerde dagbesteding

€   56,00

€   41,07

Dagdeel

Kortdurend verblijf

€ 169,65

€ 124,38

Etmaal

Vervoer, in combinatie met e en f

€    8,00

€    5,87

Dag

Rolstoelvervoer, in combinatie met e en f

€   21,34

€  15,65

Dag

Vervoersvoorzieningen, overig

kostprijsafhankelijk

 

 

Woonvoorzieningen

kostprijsafhankelijk

 

 

 

 

Tarieven pgb Beschermd Wonen 2020

Categorie

Bedrag totaal

Per

Arrangement Intensieve Begeleiding Thuis (excl. dagbesteding)

€ 2.292,-

Maand

Beschermd wonen geclusterd

€ 2.951,-

Maand

Beschermd wonen all-inclusive ‘standaard’

€ 4.541,-

Maand

Beschermd wonen all-inclusive ‘specialistisch’

€ 6.007,-

Maand