Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor Grote Kreekweg 1 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4561GS 1
Publicatiedatum
01-01-2020
Einddatum
12-02-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het bouwen van een vervangende woning met bijgebouwen op het perceel Grote Kreekweg 1 te Hulst. NL.IMRO.0677.pbHulGrKreekweg1-000V

Procedure

U kunt de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken inzien van 1 januari tot en met 12 februari 2020. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

Tegen dit besluit kunt u, op basis van artikel 6:8 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht van 2 januari tot en met 12 februari 2020 beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Als u beroep instelt kunt u echter tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Middelburg. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.