Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Raadsbesluiten

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
18-12-2019
Einddatum
29-01-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend, dat de navolgende besluiten op 12 december 2019 door de raad van de gemeente Hulst zijn genomen.

Beschrijving

Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid en regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan. Aanbevolen wordt om bij “Uw zoekterm(en)” de titel of een gedeelte van de titel van hetgeen u zoekt, in te vullen en vervolgens direct te gaan naar de “Aanvullende zoekcriteria”. Bij “Type organisatie(s)” selecteert u “Gemeente” met een bevestiging; bij “Publicerende organisatie(s)” vult u Hulst in, waarna u Hulst selecteert als dat wordt getoond. U bevestigt vervolgens de selectie. Klik onderaan de ingevulde pagina op “Start zoekopdracht”.

Nr. 160204 A: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2020; citeertitel: “Verordening parkeerbelastingen 2020”; zulks inclusief vaststelling van de bij die verordening behorende “Tarieventabel verordening parkeerbelastingen 2020”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening parkeerbelastingen 2019, die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018, alsook bevattende het besluit tot intrekking van de daarbij behorende Tarieventabel 2019 die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2020; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 160204 B: Besluit tot vaststelling van de Parkeerverordening 2020, citeertitel “Parkeerverordening 2020”, tevens besluit tot intrekking van de ‘Parkeerverordening 2017’ die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2016; Inwerkingtreding en intrekking; met ingang van 1 januari 2020; Overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 161580: Besluit tot vaststelling van de Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van de gemeente Hulst op het raadsgedeelte van de gemeentelijke website; Inwerkingtreding: daags na bekendmaking, derhalve met ingang van 19 december 2019;
Nr. 163517: Besluit tot vaststelling van de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Zeeland 2019-2023 “Voor een toekomst zonder geweld”, voor zover het de gemeente Hulst betreft; alsmede bevattende het besluit tot kennisname van het uitvoeringsprogramma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Zeeland 2019-2023 “Voor een toekomst zonder geweld”; Inwerkingtreding: daags na bekendmaking,, derhalve met ingang vanaf 19 december 2019;
Nr. 163857: Besluit tot vaststelling van de 19de begrotingswijziging van de programmabegroting 2019; alsook bevattende het besluit tot vaststelling van de 4de begrotingswijziging van de programmabegroting 2020;
Nr. 163940: Besluit tot vaststelling van het Beleidsplan gemeentelijk vastgoed 2020-2024; Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2020;
Nr. 165790: Besluit tot vaststelling van de subsidieplafonds en subsidiegrondslagen voor 2020, zulks conform de bij het raadsbesluit gevoegde Lijst subsidieplafonds en grondslagen 2020;
Nr. 166637: Besluit tot vaststelling van de grondprijzen voor 2020 voor bepaalde in het raadsbesluit genoemde exploitatieplannen; tevens bevattende het besluit tot vaststelling van de prijzen voor verkoop van overige gronden (snippergroen en restgronden) voor 2020 zoals in het raadsbesluit is vermeld; alsook bevattende het besluit tot vaststelling van de prijs voor verhuur van grond voor 2020 zoals in het raadsbesluit is vermeld; Inwerkingtreding: met ingang van 1 januari 2020;
Nr. 167217 A: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2020; citeertitel: “Verordening forensenbelasting 2020”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening forensenbelasting 2019”, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2020; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 167217 B: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020; citeertitel: “Verordening hondenbelasting 2020”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening Hondenbelasting 2019”, die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2020; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 167217 C: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020; citeertitel: “Legesverordening 2020”; zulks inclusief vaststelling van de bij die verordening behorende “Tarieventabel Legesverordening 2020”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Legesverordening 2019” en de daarbij behorende Tarieventabel 2019, die werden vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018; zulks inclusief latere wijzigingen daarvan;; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2020; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020; Overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald. Aangezien artikel 11 lid 2 van de Legesverordening 2020 bepaalt dat de bekendmaking van het in onderdeel 2.1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde normblad NEN (zijnde de alternatieve maatstaf voor de berekening van bouwkosten als bedoeld in artikel 2.1.2 van de Tarieventabel), geschiedt door terinzagelegging, wordt dat normblad NEN tezamen met dit raadsbesluit ter inzage gelegd in de gemeentewinkel (zie hieronder);
Nr. 167217 D: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2020; citeertitel: “Verordening onroerendezaakbelastingen 2020”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening onroerendezaakbelastingen 2019”, die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2020; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 167217 E: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020; citeertitel: “Verordening precariobelasting 2020”; zulks inclusief vaststelling van de bij die verordening behorende “Tarieventabel verordening precariobelasting 2020”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening precariobelasting 2019” en de daarbij behorende tarieventabel 2019, die werden vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2020; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020; Overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 167217 F: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffen 2020; citeertitel: “Verordening afvalstoffenheffing 2020”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening reinigingsheffingen 2019” en de daarbij behorende Tarieventabel 2019, die werden vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2020; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 167217 G: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2020; citeertitel: “Verordening rioolheffing 2020”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening rioolheffing 2019”, die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2020; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 167716: Besluit tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hulst 2017; zulks inclusief artikelsgewijze toelichting; Inwerkintreding met ingang van 1 januari 2020;
Nr. 167945 A: Besluit tot vaststelling van het Handvest Informatievoorziening met bijbehorende Toelichting; tevens bevattende het besluit tot intrekking van het handvest informatievoorziening gemeente Hulst 2004; Inwerkingtreding en intrekking: daags na vaststelling, derhalve vanaf bekendmaking op 18 december 2019 maar met terugwerkende kracht vanaf 13 december 2019;
Nr. 167945 B: Besluit tot vaststelling van de Verordening Ambtelijke Bijstand Fractieondersteuning gemeente Hulst 2019 met bijbehorende Toelichting;, alsook bevattende het besluit tot intrekking van de Verordening Ambtelijke Bijstand fractieondersteuning Gemeente Hulst 2009; Inwerkingtreding en intrekking: telkens met ingang van de dag na bekendmaking, derhalve met ingang van 19 december 2019; Overgangsrecht zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 168073: Besluit op grond van artikel 12a Woningwet tot vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan Perkpolder als uitbreiding van de vigerende nota Ruimtelijke Kwaliteit; Inwerkingtreding: daags na bekendmaking, derhalve met ingang van 19 december 2019;
Nr. 168095: Besluit tot vaststelling van de Nota Grondbeleid 2020-2023; alsmede bevattende het besluit tot intrekking van de Nota Grondbeleid 2016-2019, die bij raadsbesluit van 17 december 2015 werd vastgesteld; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2020;
Nr. 168215: Besluit tot vaststelling van de najaarsnota 2019 en de bijbehorende 18de begrotingswijziging van de programmabegroting 2019; tevens bevattende het besluit tot vaststelling van de in die Najaarsnota en die 18de begrotingswijziging 2019 opgenomen mutaties in de investeringen en reserves;
Nr. 168295: Besluit tot vaststelling van de 3de begrotingswijziging van de programmabegroting 2020.

Procedure

Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.