Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Toezichthouders drank-en horecawet

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
18-12-2019
Einddatum
30-01-2020
Bekendmaking

De burgemeester van Hulst heeft op 12 december 2019 besloten de medewerkers van Handhaving Support te Gouda, welke voldoen aan het bepaalde in de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet, conform artikel 41, eerste lid, onder b, van de Drank- en Horecawet aan te wijzen als toezichthouder voor de gemeente Hulst.

Beschrijving

De aangewezen ambtenaren zijn als zodanig belast met het toezicht op de naleving van alle artikelen van deze wet.
Dit besluit treedt per 1 januari 2020 in werking.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot en met 30 januari 2019 een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Daarenboven kan, op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland – West Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.