Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
23-12-2019
Einddatum
03-02-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken - gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 - bekend, dat de navolgende besluiten op 17 december 2019 door het college van burgemeester en wethouders en/of de burgemeester van de gemeente Hulst zijn genomen.

Beschrijving

Voor de op grond van artikel 139 van de Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid en regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan en te kiezen voor “Gemeenteblad”; bij “Publicerende organisatie(s)”de organisatienaam “Hulst” in te voeren en te selecteren. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken.

- het besluit d.d. 17 december 2019 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst tot vaststelling “Besluit mandaat melding en aanvraag voorbereiding verzoekschrift voor zorgmachtiging ingevolge de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Hulst”;
- het besluit d.d. 17 december 2019 van de burgemeester van de gemeente Hulst tot vaststelling “Besluit mandaat crisismaatregel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg”;
- het besluit d.d. 17 december 2019 van de burgemeester van de gemeente Hulst tot vaststelling “Besluit mandaat hoorplicht bij crisismaatregel ingevolge de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Hulst”.

Procedure

Alle genoemde besluiten treden in werking op 1 januari 2020.

 

Dit besluit ligt ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ingevolge artikel 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor iedereen beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor teksten van andere besluiten van algemene strekking.