Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wijzigingsplan Oud Ferdinandusdijk 7 te Hulst

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561RK 7
Publicatiedatum
19-12-2019
Einddatum
30-01-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat bij besluit van 12 december 2019 zij het wijzigingsplan Oud Ferdinandusdijk 7 te Hulst ongewijzigd hebben vastgesteld.

Beschrijving

Het wijzigingsplan betreft het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar de bestemming Wonen.

Procedure

Het besluit van het college en het vastgestelde wijzigingsplan liggen van 19 december 2019 tot en met 30 januari 2020 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.wpbuitenoudferd7-001V.

 

Beroep

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij het college kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen bij het college naar voren heeft gebracht kan binnen de termijn van 20 december 2019 tot en met 30 januari 2020 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114