Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanwijzingsbesluiten en mandaatbesluit ikv de Europese verordening: verbetering beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (havenbeveiligingswet)

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
30-01-2019
Einddatum
13-03-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166, bekend, dat de  navolgende besluiten op 22 januari 2019 door het college van burgemeester en wethouders en/of de burgemeester van de gemeente Hulst zijn genomen.

Beschrijving

Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid en regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan en te kiezen voor “Gemeenteblad”; bij “Publicerende organisatie(s)” de organisatienaam “Hulst” in te voeren en te selecteren. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken.

Het besluit d.d. 22 januari 2019 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst tot vaststelling ”Aanwijzingsbesluit toezichthoudende personen Havenbeveiligingswet”;

De besluiten d.d. 22 januari 2019 van de burgemeester van de gemeente Hulst tot vaststelling “Aanwijzingsbesluit Port Security Officer” en het “Mandaatbesluit Havenbeveiligingswet”

Procedure

Alle genoemde besluiten treden in werking de dag na bekendmaking (overeenkomstig artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht).

 

Dit besluit ligt ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.