Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor Walsoordensestraat 49 te Walsoorden

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4588KB 49
Publicatiedatum
22-01-2019
Einddatum
05-03-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten:

Beschrijving

De aanvraag betreffende het uitbreiden van de woning op de locatie Walsoordensestraat 49 te Walsoorden in te trekken op verzoek van de aanvrager.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 5 maart 2019 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 22 januari 2019)