Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bestemmingsplan Vermeerplein te Clinge

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4567CW
Publicatiedatum
11-07-2019
Einddatum
22-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 27 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Vermeerplein Clinge’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het bestemmingsplan is gericht op het herverkavelen van het Vermeerplein te Clinge met 12 tot 14 grondgebonden woningen in plaats van 16 (zorggeschikte) appartementen en een gezondheidscentrum.
De door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen betreffen:
- Vergroten van de woonbestemming
- Verkleinen bouwvlak voor woningbouw
- Aanscherpen motivering Wet natuurbescherming
Voor de exacte wijzigingen verwijzen wij u naar de notitie ‘Overzicht ambtshalve wijzigingen‘ behorend bij het vaststellingsbesluit.

Procedure

Het besluit van de gemeenteraad, de notitie ‘Overzicht ambtshalve wijzigingen’, en het vastgestelde bestemmingsplan liggen van 11 juli tot en met 22 augustus 2019 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpclingevermeerpl-001V.

 

Beroep

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht kan binnen de termijn van 12 juli 2019 tot en met 22 augustus 2019 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, tel.: 14 0114.