Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor Hoofdstraat 35 te Sint Jansteen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4564AM 35
Publicatiedatum
04-07-2019
Einddatum
16-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en Wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen:

Beschrijving

Het wijzigen van de kozijnen op de locatie Hoofdstraat 35 te Sint Jansteen.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 16 augustus 2019 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

(besluit verzonden d.d. 4 juli 2019).