Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor Van der Maelstedeweg 22 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561GT 22
Publicatiedatum
11-07-2019
Einddatum
22-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij - in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen:

Beschrijving

Het plaatsen van een schutting op locatie Van der Maelstedeweg 22 te Hulst.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

(besluit verzonden d.d. 11 juli 2019). Reden: vergunningsvrij bouwwerk.