Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor Nobelplein 22 te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4568AV 22
Publicatiedatum
10-07-2019
Einddatum
20-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij - in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - hebben besloten de volgende aanvraag in te trekken op verzoek van de aanvrager:

Beschrijving

Het slopen van 12 woningen, nummer 22 t/m 44 (even) op de locatie Nobelplein 22 te Nieuw-Namen.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 20 augustus 2019 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

(besluit verzonden d.d. 10 juli 2019). Reden: Er is een sloopmelding nodig voor deze activiteit, geen sloopvergunning op grond van ruimtelijke regels.