Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Mededeling

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
10-07-2019
Einddatum
21-08-2019
Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Hulst maakt, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene Wet Bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend, dat de navolgende besluiten op 4 juli 2019 door de Raad van de Gemeente Hulst zijn genomen.

Beschrijving

Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid en regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan. Aanbevolen wordt om bij “Uw zoekterm(en)” de titel of een gedeelte van de titel van hetgeen u zoekt, in te vullen en vervolgens direct te gaan naar de “Aanvullende zoekcriteria”. Bij “Type organisatie(s)” selecteert u “Gemeente” met een bevestiging; bij “Publicerende organisatie(s)” vult u Hulst in, waarna u Hulst selecteert als dat wordt getoond. U bevestigt vervolgens de selectie. Klik onderaan de ingevulde pagina op “Start zoekopdracht”.

Nr. 151782: Besluit tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2019 van de gemeente Hulst, zoals in dat raadsbesluit nader is aangegeven; tevens bevattende het besluit tot vaststelling van de 17de begrotingswijziging van de programmabegroting 2019, inclusief de daarin opgenomen mutaties in de investeringen en de reserves.


Procedure

Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht en/of bij wijze van extra service voor een ieder ter inzage in de Gemeentewinkel gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst en kunnen daar kosteloos worden ingezien. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.