Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor de Plattedijk te Hengstdijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4585PT
Publicatiedatum
15-07-2019
Einddatum
26-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het dempen van de bestaande sloot en het aanleggen van een nieuwe sloot op de locatie Plattedijk ongenummerd, kadastraal bekend sectie M, nummer 1143 en 1144 te Hengstdijk.

Procedure

U kunt de verleende vergunningen inzien tot zes weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

(besluit verzonden d.d. 15 juli 2019).