Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Raadsbesluiten

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
03-07-2019
Einddatum
14-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend, dat de navolgende besluiten op 27 juni 2019 door de raad van de gemeente Hulst zijn genomen.

Beschrijving

Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid en regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan. Aanbevolen wordt om bij “Uw zoekterm(en)” de titel of een gedeelte van de titel van hetgeen u zoekt, in te vullen en vervolgens direct te gaan naar de “Aanvullende zoekcriteria”. Bij “Type organisatie(s)” selecteert u “Gemeente” met een bevestiging; bij “Publicerende organisatie(s)” vult u Hulst in, waarna u Hulst selecteert als dat wordt getoond. U bevestigt vervolgens de selectie. Klik onderaan de ingevulde pagina op “Start zoekopdracht”.

Nr. 144183: Besluit tot vaststelling van, én toevoeging van, beleidsregel 44 “Lokale Omroepen” aan de Regeling beleidsregels subsidieverstrekking gemeente Hulst; alsmede bevattende het besluit tot vaststelling van het subsidieplafond voor beleidsregel 44 op €31.130,00 per jaar met ingang van 2020; Inwerkingtreding: telkens met ingang van 2020;
Nr. 147692: Besluit tot vaststelling van de compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Hulst 2019; Inwerkingtreding: met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019; tevens bevattende het besluit tot vaststelling van de 13de begrotingswijziging van de programmabegroting 2019;
Nr. 149190: Besluit tot vaststelling van de 16de begrotingswijziging van de programmabegroting 2019;
Nr. 151057: Besluit om de “Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland” met ingang van 11 oktober 2019 te wijzigen en vast te stellen;
Nr. 151082: Besluit tot vaststelling van de 15de begrotingswijziging van de programmabegroting 2019;
Nr. 151548: Besluit tot vaststelling van het economisch beleidsplan Hulst 2019-2022, tevens bevattende het besluit tot intrekking van het economisch beleidsplan Hulst 2013-2016; Inwerkintreding en intrekking: met ingang van de achtste dag na bekendmaking, derhalve met ingang van 11 juli 2019;
Nr. 151775: Besluit tot vaststelling van de jaarstukken 2018 (jaarrekening en jaarverslag) van de gemeente Hulst, zoals in dat raadsbesluit nader is aangegeven;
Nr. 19.0053: Besluit tot vaststelling van de 14de begrotingswijziging van de programmabegroting 2019.

Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.

Procedure

Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.