Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 4585PP 18
Publicatiedatum
31-07-2019
Einddatum
10-09-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij op verzoek van Fruitbedrijf Baeke op grond van artikel 2.2, derde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften vast te stellen ten behoeven van Fruitbedrijf Baeke, gelegen aan Zuiddijk 18 te Hengstdijk.

Beschrijving

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor Fruitbedrijf Baeke
Het besluit heeft betrekking op bodemlozing hemelwater.

Procedure

Belanghebbenden kunnen tot en met 10 september 2019 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.  Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.  

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevr. C.L.P.M Mulders, medewerker van RUD Zeeland, op tel. +31(0)6 5120 5993 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP190035/00221878.