Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wijziging register algemeen mandaatbesluit

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
17-07-2019
Einddatum
27-08-2019
Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst maakt, ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat het register, behorende bij het Algemeen mandaatbesluit gemeente Hulst, bij besluit van 2 juli 2019, is gewijzigd.

Beschrijving

De bevoegdheid om de burger aan te schrijven met het verzoek in te stemmen met de verrekening van de door de gemeente te maken kosten (in verband met de verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een perceelinrit) is gemandateerd aan de functie Strategisch manager II van de afdeling Realisatie & Beheer.

Dit besluit ligt voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.
Dit besluit is tevens in het elektronisch gemeenteblad opgenomen, welke publicatie leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid & regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan en te kiezen voor “Gemeenteblad”; bij “Publicerende organisatie(s)” de organisatienaam “Hulst” in te voeren en te selecteren. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de bepalingen van de Awb, tot en met 27 augustus 2019 bezwaar maken door het schrijven van een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst, per adres postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Awb zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

 

Daarenboven kan, op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, (postbus 90006, 4800 PA Breda) verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.