Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bestemmingsplan 'ruimte voor ruimte Mulderstraat te Hulst, Zandbergsestraat te Graauw en Langestraat te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4561RC 2
  • 4568PK 2
  • 4569TC 25
Publicatiedatum
06-06-2019
Einddatum
18-07-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 18 april het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Mulderstraat 2 te Hulst, Zandbergsestraat 25 te Graauw en Langestraat 2 te Nieuw Namen gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het bestemmingsplan betreft het realiseren van 2 bouwtitels op het perceel Mulderstraat 2 te Hulst, kadastraal bekend als gemeente Hulst, sectie N nummers 418 en 669. Om deze woningen te kunnen realiseren wordt de agrarische bestemming van een perceel aan Langestraat 2 te Nieuw Namen (kadastraal bekend als gemeente Hulst, sectie X, nummers 272 en 273) gewijzigd in een woonbestemming en wordt de bedrijfswoning aan de Zandbergsestraat 25 (kadastraal bekend als gemeente Hulst, sectie O, nummer 398) te Graauw gesloopt en wegbestemd.

De door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen betreffen een aantal tekstuele aanpassingen in de toelichting en de regels.
De verbeelding is ook aangepast zodat deze op de locatie van de Zandbergsestraat 25 te Graauw meer overeenkomst met de werkelijke situatie.

Procedure

Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de ‘Notitie zienswijzen en ambtshalve wijzigingen‘ behorend bij het vaststellingsbesluit.

 

Het besluit van de gemeenteraad, de notitie  ‘Beantwoording zienswijzen en overzicht ambtshalve wijzigingen’, en het vastgestelde bestemmingsplan liggen van 6 juni tot en met 18 juli 2019 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitenmulderstr2-001V.

 

Beroep

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht kan binnen de termijn van 7 juni 2019 tot en met 18 juli 2019 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.