Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Zeedijk 24 te Walsoorden

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4588RG 24
Publicatiedatum
07-03-2019
Einddatum
18-04-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het bouwen van een radartoren op het perceel Zeedijk 24 te Walsoorden. NL.IMRO.0677PbosseZeedijk24-000V.

Procedure

U kunt de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken inzien van 7 maart tot en met 18 april 2019. U dient hiervoor een afspraak te maken via 14 0114.

Tegen dit besluit kunt u, op basis van artikel 6:8 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht van 8 maart tot en met 18 april 2019 beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA, Breda. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Als u beroep instelt kunt u echter tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.