Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor Rigoletto 12 te Sint Jansteen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4564EV 12
Publicatiedatum
23-05-2019
Einddatum
04-07-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten:

Beschrijving

De aanvraag betreffende het aanleggen van een oprit op de locatie Rigoletto 12 te Sint Jansteen in te trekken op verzoek van de aanvrager.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 4 juli 2019 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 23 mei 2019)